EU & arbetsrätt 4 2013


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhands-avgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Företagsöverlåtelse
C-328/13 Österreichischer Gewerkschaftsbund mot Wirtschaftskammer Österreich — Fachverbanda
Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen Innebär artikel 3.3 i företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att förvärvaren blir bunden av sådana kollektivavtalsvillkor som har efterverkan efter att kollektivavtalet har upphört att gälla?

Anställningsskydd
C-332/13 Ferenc Weigl mot Nemzeti Innovácios Hivatal
Frågorna i målet rör hur artikel 30 om skydd mot uppsägning utan saklig grund i EU-stadgan om grundläggande rättigheter ska tilllämpas på regeringstjänstemän och offentliga tjänstemän.

Visstidsarbete
C-418/13 Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari mot Ministero dell’Istruzione, dell’Universitā e della Ricerca
Är regeln om åtgärder mot missbruk av upprepade visstidsanställningar i visstidsdirektivet (1999/70) till hinder för italienska regler om brådskande åtgärder som rör skolpersonal?

Konkurrens
C-413/13 FNV Kunsten Informatie en Media mot Staat der Nederlanden
Innebär unionsrättens konkurrensbestämmelser att en kollektivavtalsregel, som säger att oberoende yrkesutövare som utför samma arbete som arbetstagare gör ska erhålla en viss lägsta ersättning, inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 101 i EUF-fördraget, på grund av att bestämmelsen anges i ett kollektivavtal? Om svaret på första frågan är nekande, faller bestämmelsen utanför tillämpningsområdet för artikel 101 om den (även) har till syfte att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet?

Åldersdiskriminering
C-416/13 Mario Vital Pérez mot Ayuntamiento de Oviedo
Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att det i ett kommunalt meddelande fastställs en högsta åldersgräns på 30 år för tillträde till en tjänst som polis vid den lokala polismyndigheten?
C-417/13 ÖBB Personenverkehr AG mot Gotthard Starjakob och vice versa
Frågorna i målet handlar om hur stadgan om grundläggande rättigheter och det allmänna likabehandlingsdirektivet ska tolkas när man fastställer ersättningen till en arbetstagare som har fått för låg lön, eftersom han blivit diskriminerad på grund av ålder vid beräkning av tidigare anställningstid.

Övrigt
C-464/13 Europäische Schule München mot Silvana Oberto
C-465/13 Europäische Schule München mot Barbara O’Leary
Frågorna handlar om hur konventionen med stadga för Europaskolorna ska tillämpas på timlärare som inte är utsända av medlemsstaterna.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör