EU & arbetsrätt 1 2014


ESA kräver att Norge ändrar regler om lönegaranti och semester

Eftas övervakningsorgan ESA menar att Norge bryter mot insolvensdirektivet (80/987) och arbetstidsdirektivet (2003/88) och har därför avgett två motiverade yttranden till den norska regeringen. Ett motiverat yttrande är andra steget i en fördragsbrottsprocedur, och ett möjligt nästa steg är att ta ärendet till Efta-domstolen.

När arbetsgivare går i konkurs kan arbetstagarna få sina lönefordringar täckta av staten enligt den norska lönegarantilagen (lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs). Ett av villkoren är att arbetstagaren har anmält sig som arbetssökande inom 14 dagar. Detta villkor anser ESA strider mot insolvensdirektivet med hänvisning till EU-domstolens dom i målet C-435/10 Ardennen. Den norska regeringen har argumenterat för att kravet är förenligt med direktivet, men lovade senast i november att bestämmelsen skulle ändras.

I det andra yttrandet finner ESA att norska bestämmelser om rätt till förlängd semester vid sjukdom strider mot arbetstidsdirektivet. Semesterlagen slår fast att semesterdagar som ges på grund av sjukdom måste tas ut samma kalenderår, och bara ett begränsat antal dagar kan överföras till följande år. För ledighet som varken tas ut eller överförs ska arbetsgivaren betala ut semesterlön. ESA påpekar att regleringen kan innebära att långtidssjuka inte hinner ta ut all semester. Direktivet tillåter inte heller att semestern byts ut mot kontant ersättning annat än när anställningen upphör. Norge har erkänt att reglerna strider mot direktivet och har aviserat ändringar. Detta har emellertid tagit tid. Regeringen har lovat att en lagändring ska vara på plats i juli 2014 och arbetar för närvarande med denna.

Att ESA nu har kommit med motiverade yttranden kan tolkas som att den vill sätta press på Norge för att påskynda de regeländringar som redan har utlovats.

Samtidigt med dessa yttranden har ESA öppnat ett nytt ärende mot Norge. Också det gäller semesterregleringen. En arbetstagare som blir sjuk under semestern har idag bara begränsad rätt att få den förlängd vilket, enligt ESA, inte heller är förenligt med arbetstids-direktivet. Regeringen har tidigare signalerat att semesterlagen ska ändras också på denna punkt. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör