EU & arbetsrätt 1 2014


 

I bokhandeln

Antologi som förtjänar stor läsekrets

Mia Rönnmar (red): Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe, Swedish Studies in European Law Volume 4, Hart Publishing 2011, 276 sid, ISBN 978-1-84946-210-5
 
Lundaprofessorn Mia Rönnmar står som redaktör i spetsen för denna engelskspråkiga antologi från 2011 om relationerna mellan EU-rätten och nationell rätt på det arbets- och socialrättsliga området. Utöver hennes egen strålande artikel om likabehandlings-diskursens många olika EU-ansikten förmår Rönnmar bättre än de flesta skandinaviska jurister och samhällsvetenskapliga forskare att betrakta forskningsföremålet från skilda perspektiv och således ge boken en fin samlande presentation av de valda ämnena. Det tar lite luften ur den lätt indignerade normativitet som den svenska forskningsmiljön tycks värdesätta mer än dito i resten av Norden.

Antologin har tre huvudspår, och börjar med arbetsrätt och spänningar mellan ekonomisk och social integration i EU, följt av likabehandling och icke-diskriminering och till slut ett kapitel om relationerna mellan socialförsäkringsrätt och fri rörlighet och samordning i EU.

Här måste jag nöja mig med att understryka att alla de nio expertgranskade artiklarna är mycket välskrivna och informativa på en hög nivå för såväl erfarna forskare som för studerande. Att Laval-kvartetten (svenskt uttryck för domarna om den svåra gränsen mellan EU:s friheter och nationell arbetsrätt) fortfarande fyller så mycket utan att man tycks ha valt nya ingångar irriterar ibland en smula (t.ex. kunde Rom-förordningen ha dragits in i analyserna). Detsamma gäller ett visst bristande rättskällemedvetande i värderingen av ILO-rättens betydelse – både nationellt nordiskt och internationellt. Det gäller särskilt Olsson, som dock har en fin, väl underbyggd poäng om att EU bör främja ratifikation av ILO:s kärnkonventioner i stället för alla konventioner som anses vara aktuella, när EU inte ens själv uppfyller.

Ahlbergs och Bruuns artikel om offentlig upphandling är intressant och lärorik, om än deras empiriska belägg för att sociala krav i de offentliga kontrakten generellt är på retur tycks lite svagt. Men förvisso sitter jag med samma känsla i en dansk kontext.

Sammanfattningsvis är antologin en mycket intressant utgåva som förtjänar en stor och bred läsekrets.Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör