EU & arbetsrätt 1 2014


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhands-avgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Åldersdiskriminering
C-515/13 Ingeniørsføreningen i Danmark mot TEKNIQ
Hindrar förbudet mot åldersdiskriminering i direktiv 2000/78 ett rättsläge som innebär att en tjänsteman som har varit anställd mer än 12 år har rätt till ett avgångsvederlag, men att detta inte ska betalas ut om tjänstemannen har möjlighet att uppbära folkpension när anställningen upphör?

C-529/13 Georg Felber mot Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Är det diskriminering på grund av ålder i den mening som avses i EU:s stadga om grund-läggande rättigheter och direktiv 2000/78 när perioder med studier räknas som pensions-grundande tjänstetid bara om de har fullgjorts efter att en statstjänsteman fyllt 18 år? Kan en tjänsteman hävda att artikel 21 i stadgan och artikel 2 i direktivet är direkt tillämpliga vid ansökan om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänstetid?

C-530/13 Leopold Schmitzer mot Bundesministerin für Inneres
Frågorna i målet gäller tidigare anställda tjänstemäns överflyttning från ett äldre löne-system, där tjänstgöring före 18 års ålder inte räknades vid uppfl yttning i löneklass, till ett nytt, icke diskriminerande lönesystem.

Skydd för personuppgifter
C-683/13 Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa mot Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)
Omfattas ett arbetstidsregister med upplysningar om arbetstidens början och slut, uppehåll och raster för varje arbetstagare av begreppet ”personuppgifter” i direktivet om skydd för personuppgifter (95/46)? Får en medlemsstat, som inte har föreskrivit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter enligt direktivets artikel 17.1 straffa en arbetsgivare som inrättar ett system som innebär att arbetsmiljömyndigheterna inte har automatisk tillgång till dessa uppgifter? Är det proportionerligt att kräva att uppgifterna ska vara omedelbart tillgängliga för alla parter som har en koppling till arbetet?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör