EU & arbetsrätt 2 2014


Arbetsklausuler ska användas oftare i danska offentliga kontrakt

Nu ska det bli vanligare med klausuler om kollektivavtalsenliga löner och andra anställnings-villkor vid offentlig upphandling i Danmark. Sedan den 1 juli gäller ett nytt cirkulär om hur ILOs konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt ska tillämpas.

Enligt det tidigare cirkuläret var enbart centrala statliga myndigheter skyldiga att föra in arbetsklausuler i kontrakten med sina leverantörer, och det gällde enbart vid upphandlingar över vissa tröskelvärden. Tröskelvärdena har nu avskaffats, och i fortsättningen ska såväl alla statliga myndigheter som statliga bolag som inte konkurrerar på marknaden göra det.

Kontraktet ska också innehålla krav på den dokumentation om anställningsvillkoren som leverantören ska tillhandahålla, och att leverantören och eventuella underleverantörer informerar sina anställda om vilka villkor de har rätt till. Dessutom ska det innehålla effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. Cirkuläret ålägger också den upp-handlande enheten att följa upp att leverantörer och underleverantörer följer arbets-klausulen.

Kommuner och regioner är inte tvungna att använda arbetsklausuler, men de uppmanas att göra det, särskilt i bygg- och anläggningskontrakt. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör