EU & arbetsrätt 2 2014


 

Lönesänkning efter verksamhetsövergång fråga för Efta-domstolen

Tillåter direktivet om verksamhetsöverlåtelse (2001/23) att man tillämpar förvärvarens kollektivavtal på de arbetstagare som tas över även om det leder till en lönesänkning? Det är frågan i ett mål som Eidsivating lagmannsrett har hänskjutit till Efta-domstolen.

Terminaldrift och frakthantering för SAS har drivits av en egen underkoncern i SAS-systemet, Spirit. Den 1 mars 2012 överfördes verksamheten i det norska Spiritbolaget till konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden, som blev arbets-tagarnas nya arbetsgivare. I en månad betalade konsortiet lön enligt de kollektivavtal som gällde i Spirit, sedan löpte dessa ut. Den 30 mars fick den övertagna personalen veta att ett annat kollektivavtal skulle börja gälla från 1 april. Följden blev lönesänkningar på allt ifrån 3 till 11,5 procent. 129 av arbetstagarna väckte talan och hänvisade till domen i målet Scattolon (C-108/10). Där skrev EU-domstolen bl.a. att direktivet visserligen ger förvärvaren en viss frihet att organisera de övertagna arbetstagarnas löneintegration, men att tillväga-gångssättet trots allt måste vara förenligt med direktivets målsättning, som är att förhindra att arbetstagarna hamnar i en mindre fördelaktig situation enbart på grund av övergången.

Frågan är principiellt intressant. Utgångspunkten i direktivet och den norska arbeidsmiljø-loven är att arbetstagarna har rätt att behålla de villkor som följer av kollektivavtalet hos den tidigare arbetsgivaren till dess att det löper ut. Frågan är om förvärvaren därefter kan tillämpa ett annat kollektivavtal med följd att deras arbets- och anställningsvillkor försämras. Frågan utmanar en speciell norsk förståelse av direktivets artikel 3.3 om att förvärvaren ska upprätthålla de villkor som gällde enligt överlåtarens kollektivavtal ”till dess att… ett nytt kollektivavtal har börjat gälla”. I arbeidsmiljølovens 16 kap 2.2 § heter det i stället ”inntil …det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeids-takere”. Förarbetena förutsätter att de rättigheter som följer av den tidigare arbetsgivarens kollektivavtal kan ersättas enbart genom att den nya arbetsgivaren eller dennes organisation ingår ett avtal med arbetstagarnas organisation om att den nya arbetsgivarens kollektivavtal ska gälla för dem.

I det aktuella målet var de överförda arbetstagarna medlemmar av de organisationer som förvärvaren hade kollektivavtal med. Det ingicks inget nytt eller särskilt avtal mellan SAS-konsortiet och dessa. Enligt vanliga kollektivavtalsrättsliga regler skulle det inte heller ha varit nödvändigt. Begränsningar kan tänkas följa av regler i kollektivavtal. Men det är något annat än lagstiftarens förutsättning att det ska skrivas ett särskilt avtal med förvärvaren. Detta har varken stöd i direktivets bestämmelser eller i praxis från EU-domstolen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör