EU & arbetsrätt 2 2014


Sveriges regering fick nytt motiverat yttrande men ger sig inte om tidsbegränsade anställningar

De svenska reglerna om tidsbegränsad anställning skyddar inte arbetstagarna tillräckligt mot missbruk. Det vidhåller Europeiska kommissionen i ett s.k. kompletterande motiverat yttrande. Men Sveriges regering står fast vid att lagstiftningen uppfyller kraven i visstids-direktivet (99/70).

Turerna runt de svenska visstidsreglerna har pågått sedan 2007, då Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, klagade till kommissionen på att direktivets krav på effektiva åtgärder mot missbruk inte var uppfyllt (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 s. 4). Förra året krävde kommissionen att regeringen skulle sätta stopp för arbetsgivares möjligheter att kombinera olika slags tidsbegränsade anställningar för att slippa tillsvidareanställa. Annars riskerade Sverige att ställas inför EU-domstolen (se EU & arbetsrätt nr 1/2013 s. 5 och 2/2013 s. 4).

I ett nytt motiverat yttrande (april 2014) snävar kommissionen in kritiken. Den godtar nu att svensk lagstiftning om säsongsarbete och anställning av personer som har fyllt 67 år upp-fyller direktivets krav på ”objektiva grunder”. Det samma kan gälla för provanställning. Även i fråga om vikariat kan kommissionen acceptera att det fi nns objektiva grunder. Detta sedan EU-domstolen slagit fast att enbart det faktum att en arbetsgivare har ett permanent behov av vikarier, som skulle kunna tillgodoses genom tillsvidareanställning, inte innebär att det saknas objektiva grunder för varje vikariat och att visstidsanställningar missbrukas
(C- 586/10 Kücük).

Det problem som kvarstår gäller, enligt kommissionen, anställningsformen allmän visstids-anställning, där det inte krävs några skäl för tidsbegränsning. I kombination med vikariat eller säsongsanställning kan den användas så att arbetstagaren i praktiken aldrig blir tills-vidareanställd. Sverige har inte infört någon av de åtgärder som räknas upp i direktivet för att skydda mot missbruk av allmän visstidsanställning. Det finns inte heller några andra bestämmelser som ger samma skydd.

Den svenska regeringen håller fortfarande inte med. Sverige lever upp till direktivet eftersom det vid varje anställning finns krav på antingen en objektiv grund eller en tidsgräns för när anställningen övergår i tillsvidareanställning, eller bägge delarna. Företrädesrätten till åter-anställning är en annan viktig del i skyddet, skriver den i sitt svar.

Regeringen ifrågasätter även kommissionens problembild och ger Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att undersöka om det är vanligt att tidsbegränsade anställningar staplas på varandra en längre tid. Statistiken ska vara klar mot slutet av året.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör