EU & arbetsrätt 2 2014


Parlamentet kritiserar ”trojkans” politik

Innan Europaparlamentet avslutade sin verksamhet före valet i maj 2014 antog det två kritiska resolutioner om den s.k. trojkans (Europeiska centralbanken, kommissionen och Internationella valutafonden) agerande under krisen.

Den ena resolutionen gäller särskilt ekonomiska och sociala aspekter på trojkans åtgärder. Parlamentet är kritiskt till de sociala konsekvenserna av trojkans politik och till dess fatala felbedömningar av effekterna: ökad fattigdom och social utslagning, ökade löneskillnader och bristande jämställdhet som en konsekvens av drastiska nedskärningar i offentlig sektor. Parlamentet beklagar också att trojkan struntat i alla former av dialog med arbets-marknadens parter och kräver respekt för kollektivavtal och fastslagna minimilöner. Slutligen kräver det att EU inför åtgärdsprogram som kan rätta till de sociala obalanser som uppstått under krisen.  


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör