EU & arbetsrätt 2 2014


Nytt försök med 1-kronasbolag utan arbetstagarinflytande

Ett bolag med en enda ägare och ett aktiekapital på 1 euro är Europeiska kommissionens nya förslag efter att den tvingats dra tillbaka förslaget till förordning om privata europeiska bolag, SPE-bolag (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 s. 6). Det stupade framför allt på att det inte innehöll några regler om arbetstagarinfl ytande, som ett antal medlemsstater krävde. Efter-som det behövdes ett enhälligt beslut för att det skulle bli antaget gav kommissionen upp.

Det nya förslaget läggs fram med stöd av en annan rättslig grund, artikel 50 i EUF-fördraget, vilket innebär att det räcker med kvalificerad majoritet och att det blir ett direktiv i stället för en förordning som hade blivit direkt bindande i alla medlemsstater. Reglerna i förslaget är dock så strikta att medlemsstaterna egentligen inte skulle få någon handlingsfrihet.

Syftet är inte att skapa en ny övernationell bolagsform, utan att göra villkoren och proce-duren för att starta dotterbolag i andra länder enhetliga. För det ändamålet har kommis-sionen tänkt ut en bolagsform, Societas Unius Personae (SUP), som inte får ha mer än en ägare och en aktie. Aktiekapitalet kan vara så lågt som 1 euro (eller en krona). Även exist-erande bolag ska kunna ombildas till ett SUP och detta ska kunna bli ensam ägare till andra enmansbolag. Ägaren ska inte behöva infinna sig på medlemsstatens territorium för att få bolaget registrerat. I stället ska ansökan göras online på ett formulär som utformas av kommissionen. Medlemsstatens myndigheter är sedan skyldiga att registrera bolaget inom tre dagar från ansökan.

Trots att förslaget, enligt kommissionen, läggs fram för att underlätta för små och medel-stora företag så finns det inte någon gräns för hur stort ett SUP kan vara. Även om det bara har en ägare så kan det alltså ha många anställda. Men liksom förslaget om SPE-bolag inne-håller inte heller detta några regler om arbetstagarinflytande. Europafacket har följaktligen redan dömt ut det som en stadga för att slippa skatt och arbetsrättsliga regler. Även det låga aktiekapitalet lär bli omstritt.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör