EU & arbetsrätt 2 2014

 

Tyngdpunkt på regelförenkling och praktiskt stöd i EU:s arbetsmiljöstrategi

Efter ett vakuum på ett par år då EU inte har haft någon arbetsmiljöstrategi, har Europeiska kommissionen kommit med ett meddelande om en sådan strategi för 2014 – 2020. Strategin är starkt inriktad på att lagstiftningen ska förenklas och anpassas till de små och medelstora företagens möjligheter.

Kommissionen konstaterar att ”mindre inrättningar” ofta är sämre på att följa arbetsmiljö-regler och att de också gör mindre för att förbättra arbetsmiljön än större arbetsgivare. En av de utmaningar som EU och medlemsstaterna har framför sig är därför att ”stärka mikro-företagens och de små företagens möjligheter” att vidta riskförebyggande åtgärder.

Men det är inte med piskor som de små och medstora företagen ska fås att uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen. Kommissionen menar att det helt enkelt är svårare för dem, och därför ska man utveckla särskilda praktiska hjälpmedel, vägledningar och upplysnings-kampanjer, och främja utbyte av goda metoder.

En kartläggning av arbetsmiljöinspektionernas resurser ska visa om de har vad som krävs för att se till att lagstiftningen efterlevs, men man ska också utvärdera effektiviteten hos sank-tioner och administrativa påföljder och andra metoder för ”mjuk verkställighet” och otradi-tionella sätt att övervaka efterlevnaden. Det ska uppfattas som att inspektörerna gör det lättare att följa lagen, inte som att de hindrar företagets verksamhet.

Kommissionen återkommer också till det så kallade Refitprogrammet (se EU & arbetsrätt nr 4/2013 s. 6) och påminner om att den håller på att göra en heltäckande utvärdering av EU:s arbetsmiljöregler för att se om det går att förenkla dem och undanröja administrativa bördor. Likadant bör medlemsstaterna göra med sin inhemska arbetsmiljölagstiftning, menar kom-missionen. Refit-programmet har fått stark kritik från de fackliga organisationerna för att ensidigt ta hänsyn till företagens intressen utan att redovisa vilka kort- och långsiktiga effekter avregleringen kan få för arbetstagarna. Även arbetsmiljöstrategin är därför en be-svikelse, skriver de svenska LO, TCO och Saco i ett gemensamt uttalande.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör