EU & arbetsrätt 2 2014

Nytt direktiv ska underlätta fri rörlighet

Det direktiv som ska underlätta för arbetstagare att tillvarata sina intressen när de använder sin fria rörlighet antogs den 16 april. Genom förbättrad tillgång till information, tillgång till domstol och stärkt administrativt stöd ska tillämpning och efterlevnad av de rättigheter som arbetstagare har enligt artikel 45 i EUF-fördraget och förordningen om arbetskraftens fria rörlighet (492/2011) bli mer enhetlig.

Medlemsstaterna är skyldiga att garantera att alla unionsarbetstagare och deras familje-medlemmar har tillgång till rättsliga förfaranden. Arbetsmarknadens parter ska ges möjlighet att företräda unionsmedborgaren och de ska också kunna ha självständig talerätt. Ett nation-ellt organ ska vara ansvarigt för att stödja arbetstagarna och deras familjemedlemmar. Organet ska också ha kontakt med motsvarande organ i övriga medlemsstater.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör