EU & arbetsrätt 2 2014


 

I bokhandeln

Här finns mycket att hämta

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar (red): Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU, Hart Publishing 2013,282 sid., ISBN 978-1-84946- 435-2
 
Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar har samlat en imponerande skara författare i antologin Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU. Bokens 13 kapitel är skrivna av sammanlagt tolv författare. Redaktörerna är ledande inom forskningsprogrammet Norma, som grundades av Anna Christensen och Ann Numhauser-Henning. Anna Christensens teori om rätten som normativa (kraft)fält i vilka normativa grundmönster skapas och rör sig mellan ett antal poler har stort inflytande på programmets forskning, och på bokens disposition. Tre kapitel är disponerade efter hur väl de passar in under olika normativa grundmönster (skydd för etablerad position, det marknadsfunktionella grundmönstret och rättvis fördelning). I vilken utsträckning teorin används varierar, mest inarbetat är det kanske föga överraskande i några av de kapitel som skrivits av forskare knutna till Normaprogrammet. Bokens första del innehåller mer övergripande teoretiska perspektiv, av vilka Ann Numhauser- Hennings kapitel är en utmärkt introduktion till teorin om normativa grundmönster. Kaarlo Tuoris och Silvana Sciarras bidrag har däremot antag-ligen varit svåra att närmare placera in i den rådande strukturen. Också de kapitlen följer dock det annars mest framträdande (grund)mönstret i boken, att de inleds och avslutas med referenser till Anna Christensen. Förutom den teoretiska bakgrunden hålls boken samman av det materiella området ”EU:s sociala dimension” och dess ”rättsliga utveckling”. Det finns mycket att hämta i boken (utrymmet här medger inte någon närmare presentation), och man kan utan betänkligheter välja det som lockar i innehållsförteckningen. För trots värdet av tvärvetenskap, som framhålls i inledningen, står analyserna för sig själva, sida vid sida.

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör