EU & arbetsrätt 2 2014


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhands-avgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Utstationering
C-586/13 Martin Meat Kft. mot Géza Simonfay och Ulrich Salburg
En ungersk domstol frågar om den tjänst som tvisten rör innebär ”att ställa arbetskraft till förfogande” som begreppet definierades i målet Vicoplus. Är det tillåtet att begränsa möjlig-heten att ställa arbetskraft till förfogande genom utstationering även efter att tidigare över-gångsbestämmelser upphört att gälla?

Likabehandling/diskriminering
C-665/13 Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa — Companhia de Seguros SA
Är det diskriminering när staten ensidigt beslutar att vissa lönetilllägg tills vidare inte får betalas ut, när det enbart gäller arbetstagarna inom den offentliga sektorn?

Offentlig upphandling
C-115/14 RegioPost GmbH & Co. KG mot Stadt Landau
Flera tyska delstater, bland dem Rheinland-Pfalz, har särskilda minimilöner som enbart tillämpas vid offentlig upphandling. Frågorna handlar om ifall EUF-fördragets artikel 56 om fri rörlighet för tjänster, utstationeringsdirektivet eller direktiven om offentlig upphandling (2004/18) hindrar att man tillämpar dessa regler.

Fri rörlighet för tjänster
C-25/14 Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl.
C-26/14 Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangeriepâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire, CFDT m.fl.
Är iakttagande av den öppenhetsprincip som följer av artikel 56 i EUF-fördraget en förut-sättning för att en medlemsstat ska ha rätt att allmängiltigförklara ett kollektivavtal enligt vilket en enda aktör ska handha ett tilläggspensionssystem?

Arbetstid
C-87/14 Kommissionen mot Irland
Enligt kommissionen har Irland underlåtit att uppfylla bestämmelserna i arbetstidsdirektivet (2003/88) genom att inte säkerställa att biträdande läkare tillförsäkras dygnsvila, veckovila, högst 48 timmars veckoarbetstid och kompensationsledighet enligt direktivet.
C-124/14 Kommissionen mot Italien
Enligt kommissionen har Italien underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att inte begränsa veckoarbetstiden för läkare och utesluta all personal inom den nationella sjuk-vården från rätten till dygnsvila utan att säkerställa att den ges kompensationsledighet.

Visstidsanställning
C-86/14 Marta León Medialdea mot Ayuntamiento de Huetor Vega
Är en ”icke-fast tillsvidareanställd” arbetstagare visstidsanställd enligt direktiv 1999/70? Är det förenligt med gemenskapsrätten att en sådan anställning ensidigt kan dras in utan att det föreskrivs några andra åtgärder som begränsar missbruk av tidsbegränsade anställ-ningar?

Företagsöverlåtelse
C-160/14 Filipe Ferreira da Silva e Brito m.fl . mot portugisiska staten
Ett charterbolag livkvideras av sin majoritetsägare som är verksam i samma bransch och driver verksamheten vidare. Innebär detta en överlåtelse av verksamhet enligt direktiv 2001/23?

Kollektiva uppsägningar
C-80/14 Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) mot WW Realisation 1 Ltd (i likvidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills  
Frågorna rör definitionen av begreppet kollektiva uppsägningar i direktiv 98/59.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör