EU & arbetsrätt 3 2014


Delvis medhåll för dansk dagbarnvårdare

Det finns ingen allmän unionsrättslig princip som förbjuder arbetsgivare att särbehandla anställda på grund av fetma. Däremot kan svår fetma vara ett funktionshinder som skyddas enligt det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78). Det är general-advokatens förslag till dom i det danska målet om en dagbarnvårdare som miste jobbet och som anser att det berodde på hans fetma (se EU & arbetsrätt nr 3/2013 s. 2).

Mannen hade varit anställd som dagbarnvårdare i femton år när han blev uppsagd. Under den tiden hade han aldrig vägt mindre än 160 kilo. Själv anser han att uppsägningen berodde på hans vikt, och menar att detta strider mot EU-rätten. Arbetsgivaren förnekar att uppsägningen hade något med fetman att göra, men tillägger att det under alla om- ständigheter inte finns något förbud mot att särbehandla människor på grund av deras vikt.

Generaladvokaten Niilo Jääskinen håller delvis med dagbarnvårdaren och hans fack- förbund. Det finns visserligen ingen allmän unionsrättslig princip som förbjuder sär- behandling på grund av fetma, men i vissa allvarliga fall kan fetma vara ett funktions-hinder i det allmänna likabehandlingsdirektivets mening, anser han. Det gäller dock bara fetma grad 3 enligt Världshälsoorganisationens definiton, vilket innebär svår, extrem eller sjuklig fetma som skapar hinder som problem med rörlighet, uthållighet och sinnes-stämning. Om det passar in på dagbarnvårdarens fall är den danska domstolens sak att avgöra, framhåller generaladvokaten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör