EU & arbetsrätt 3 2014


Svenska HD prövar skadeståndsfråga

Kan en svensk fackförening, trots allt, bli skadeståndsskyldig för brott mot Europa-konventionen? Den svenska Högsta domstolen (HD) har gett prövningstillstånd avseende en mellandom i ett mål som diskuterades i EU & arbetsrätt nr 2/2013 s. 3. Den fråga som HD ska pröva är om en fackförening kan tvingas betala ersättning till ett företags ägare för skador om uppkommit på grund av stridsåtgärder, om stridsåtgärderna är oförenliga med Europakonventionen och första tilläggsprotokollet till konventionen.   


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör