EU & arbetsrätt 3 2014


Arbejdsretten ska pröva tvister om danska vikarloven

Den danska Arbejdsretten ska ha behörighet att avgöra tvister om likabehandling enligt vikarloven, dvs. den lag som genomför EU:s direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104) i Danmark. Det följer av ett lagförslag som just behandlas i Folketinget. Förslaget innebär en principiell nyhet, eftersom Arbejdsretten huvudsakligen behandlar mål om brott mot kollektivavtal. Tvister om brott mot arbetsrättslig lagstiftning prövas av de allmänna domstolarna.

Enligt lagförslaget är det ofta ändamålsenligt för en bemanningsanställd (vikar) att dra tvisten inför Arbejdsretten eftersom många rättigheter kommer att härröra från användar-företagets kollektivavtal. Lösningen ska dock enbart omfatta arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation. Oorganiserade bemanningsanställda kan liksom hittills uteslutande väcka talan i de allmänna domstolarna.

Samtidigt ska Arbejdsretten ha behörighet att avgöra om ett bemanningsföretags kollektivavtal avviker från likabehandlingsprincipen på ett tillåtet sätt. Enligt lagen är det ett krav att bemanningsföretaget omfattas av eller har tillträtt ett rikstäckande kollektiv- avtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsparterna i Danmark. En enhetlig och sakligt motiverad praxis om hur dessa krav uppfylls säkras bäst av Arbejds- retten med dess särskilda kunskap om arbetsmarknadens parter och avtalssystemet, enligt lagförslaget.

Talerätt ska tillkomma arbetstagaren själv, hans eller hennes fack, bemanningsföretaget samt löntagar- och arbetsgivarorganisationer med ett ”konkret och aktuellt intresse” i målet. Uttrycket ”konkret och aktuellt intresse” syftar på den praxis som gäller för att vidta fackliga stridsåtgärder. Lagförslaget ger inga exempel på vad detta skulle kunna betyda vid tvister som gäller avvikelse från likabehandlingsprincipen. Men om man följer praxis om rätten att vidta stridsåtgärder, skulle det t.ex. vara naturligt för ett LO-förbund att få prövat om ett kollektivavtal mellan ett bemanningsföretag och en facklig organis- ation utanför LO uppfyller kraven för att avvika från lagens likabehandlingsprincip, oberoende av om förbundet själv har medlemmar vid bemanningsföretaget.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör