EU & arbetsrätt 3 2014

 

Ny ILO-kritik mot norsk tvångsskiljedom

ILO har än en gång riktat kritik mot Norge för att staten gripit in i en intressetvist med förbud mot fortsatta stridsåtgärder och tvångsskiljedom.

Denna gång rörde det revisionen 2012 av kollektivavtal i oljesektorn (offshore). Sedan den obligatoriska medlingen hade brutit samman inledde arbetstagarorganisationerna en begränsad strejk med 610 arbetstagare. Därefter varslade arbetsgivarorganisationen om lockout av samtliga ca 6 500 arbetstagare. Samma dag som den skulle träda i kraft meddelade arbetsministern att regeringen skulle föreslå tvångsskiljenämnd (tvungen lønnsnemnd), vilket också innebär förbud mot fortsatta stridsåtgärder.

ILO:s föreningsfrihetskommitté hänvisade till att Norge upprepade gånger fått kritik för att ha gripit in i konfl ikter. Hänsyn till norsk ekonomi och internationellt förtroende för Norge som leverantör av olja och gas är inte tillräckliga motiv för att göra ingrepp i strejkrätten, enligt ILO:s praxis. Kommittén pekade dessutom på att strejken denna gång var begränsad, och att det var arbetsgivarsidans varsel om lockout som fick staten att gripa in. Men lockouten hade inte börjat, och några negativa verkningar hade då inte heller inträtt. Därmed stred statens ingrepp mot principen om organisationsfrihet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör