EU & arbetsrätt 3 2014


Avtal om arbetstider inom inlandssjöfart genomförs med direktiv

Efter två och ett halvt år har Europeiska kommissionen till sist lagt fram ett förslag till direktiv som ska göra det europeiska avtalet om arbetstider inom inlandssjöfarten bindande i medlemsstaterna. Det är allra första gången som ett avtal som har kommit till på parternas eget initiativ genomförs på detta sätt.

Det var i februari 2012 som European Barge Union och European Skippers Organisation på arbetsgivarsidan och Europeiska Transportarbetarfederationen på arbetstagarsidan ingick ett avtal om arbetstider för passagerar- och godstransportfartyg i inlandssjöfarten. (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 5). Tillsammans bad parterna sedan att kommissionen skulle lägga fram ett förslag till direktiv om genomförande av avtalet i medlemsstaterna, enligt artikel 155.2 i EUF-fördraget. Kommissionens omedelbara reaktion var mycket positiv.

I vanliga fall brukar det ta ett par – tre månader från det att parterna har överlämnat en sådan begäran till dess att kommissionen lägger fram ett direktivförslag för beslut i ministerrådet. Men den här gången blev kommissionen alldeles tyst efter den inledande entusiasmen (se EU & arbetsrätt nr 1/2013 s. 8). Först i somras kom ett förslag till direktiv.

En förklaring till att det tog så lång tid är att avtalet om arbetstider i inlandssjöfarten kom till helt och hållet på parternas eget initiativ. På så sätt skiljer det sig från de avtal som tidigare har genomförts med direktiv, t.ex. avtalen om föräldraledighet, deltidsarbete och visstidsarbete. I de fallen hade förhandlingarna i praktiken initierats av kommissionen som redan beslutat att det behövdes en reglering på EU-nivå, och så fick parterna möjlighet att själva utforma reglerna i ett avtal.

Den här gången måste kommissionen, som är den enda av EU:s institutioner som kan ta initiativ till lagstiftning, i stället bedöma i efterhand om det är lämpligt med EU-reglering på området, förklarar den i sin motivering till direktivförslaget. Vilket den nu alltså har kommit fram till att det är.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör