EU & arbetsrätt 3 2014

Nya ILO-normer om tvångsarbete och arbete till sjöss

Nya internationella normer som ska förbättra skyddet för offer för människohandel och för sjöfolk antogs vid Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbetskonferens i somras.

ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete kompletterades med ett nytt protokoll och en ny rekommendation. Syftet var att anpassa konventionen, som antogs redan 1930, till modernare former av tvångsarbete, till exempel människohandel. Med de nya reglerna införs skyldigheter för staterna att motarbeta tvångsarbete och skydda offren för människohandel, och att se till att dessa har rätt till ersättning för materiella och fysiska skador. Europeiska kommissionen har föreslagit ministerrådet att bemyndiga medlems-staterna att ratificera det nya protokollet.

Arbetskonferensen antog också ändringar i den betydligt yngre konventionen om arbete till sjöss från 2006. Ändringarna innebär att det ska finnas ekonomiska garantier för att ombordanställda som blir övergivna i främmande hamnar ska kunna ta sig hem igen, och för att det ska gå snabbt att få ersättning vid dödsfall eller sjukdom.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör