EU & arbetsrätt 3 2014


 

I bokhandeln

Klargörande bidrag i diskussionen om det sociala Europa

Niklas Bruun, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann (red): The Lisbon Treaty and Social Europe, Hart Publishing 2012, 322 sid, ISBN 978-1- 84946-253-2

Social rättvisa är inte en fråga för juridiken skrev, en gång för länge sedan, Uppsala-skolans fader Axel Hägerström. Efter Lissabonfördragets förändringar återfinns numera både ”social rättvisa” och ”social marknadsekonomi” i EU:s primärrätt. Att blåsa liv i lagens bokstäver är som känt en fråga för juristerna. Vilken betydelse de uttrycken och även andra förändringar i fördragen har för det ”sociala Europa” är den grundläggande fråga som undersöks i antologin The Lisbon Treaty and Social Europe.

Antologin, som är författad av personer som ingår i European Trade Union Institutes nätverk av experter, innehåller två delar. Den första fokuserar på den sociala dimensionens allmänna ramverk där bl.a. Deakin visar på de skiftningar som skett i kompromissen mellan ”det ekonomiska” och ”det sociala”. Den andra delen rör främst EU:s lagstiftningsarbete. Lörcher skriver om utvecklingen av EU:s kompetens på det ”socialpolitiska” området. Även om inte befogenheten i sig (främst artikel 153 i EUF-fördraget) ändrats finns det anledning att se den i ett nytt ljus. Men alltjämt står det sociala inte på jämställd fot med det ekonomiska. Bruun skriver om den komplexa hanteringen av den långvariga ekonomiska krisen och dess implikationer för det sociala Europa.

För den som är intresserad av positiv (lagstiftardriven) och negativ (domstolsdriven) EU-rättslig integration är det intressant läsning. Återkommande är fokus på EU-stadgans nya ställning, en utveckling som ännu är i sin linda och där EU-domstolen har meddelat några inledande domar.

Antologin utgör ett klargörande och intresseväckande bidrag i diskussionen om det sociala Europa.

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör