EU & arbetsrätt 3 2014


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid
C-180/14 Europeiska kommissionen
mot Republiken Grekland Enligt kommissionen har Grekland inte genomfört arbetstids-direktivet (2003/88) korrekt.
C-266/14 Federaciķn de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) mot Tyco Integrated Security S.L. och Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.
Ska restiden i början och i slutet av en arbetsdag för en arbetstagare som inte är placerad på en bestämd arbetsplats räknas som arbetstid?

Visstidsanställining
C-152/14 Autoritā per l’energia elettrica e il gas (AEEG) mot Antonella Bertazzi m.fl.
Är det förenligt med visstidsdirektivet (1999/70) att man inte tar hänsyn till tid som visstidsanställd för att bedöma en sökandes lämplighet för arbetsuppgifter i den offentliga förvaltningen?
C-238/14 Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg
Kommissionen hävdar att Luxemburg inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt visstids-direktivet genom att undanta frilansande skådespelare från vissa bestämmelser.
C-177/14 Maria José Regojo Dans mot Consejo del Estado
Är kategorin ”anställda med särskilt uppdrag” visstidsanställda i visstidsdirektivets mening? Har ”anställda med särskilt uppdrag” rätt till lön grundad på anställningstid?

Deltidsarbete
C-219/14 Kathleen Greenfield mot The Care Bureau Ltd
Hur ska semesterledigheten och semesterersättningen beräknas enligt ”pro rata temporis-principen” i deltidsdirektivet (97/81) när en arbetstagare utökar sin arbetstid?

Föräldraledighet
C-222/14 Konstantinos Maistrellis mot Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Hindrar föräldraledighetsdirektivet (96/34) och direktivet om likabehandling mellan könen (2006/54) en bestämmelse som föreskriver att en tjänsteman inte har rätt till föräldra-ledighet om hans maka inte arbetar, såvida inte makan är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning?

Lönegaranti
C-292/14 Republiken Grekland mot Stefanos Stroumpoulis m.fl.
Har sjömän som har tjänstgjort på ett fartyg som för tredjelands flagg skydd enligt lönegarantidirektivet (80/987) för fordringar mot ett rederi som har stadgeenligt säte på tredje lands territorium, men verksamhetssäte i en medlemsstat och som har försatts i konkurs där?

Krisåtgärder
C-258/14 Eugenia Florescu m.fl. mot Casa Judeteana de Pensii Sibiu, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Statul român prin Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Finantelor Publice prin D.G.F.P. Sibiu
Kan samförståndsavtalet av den 23 juni 2009 mellan EU och Rumänien bli föremål för tolkning av EU-domstolen? Ska avtalet tolkas så, att kommissionen har rätt att kräva att det ska antas en nationell lag som upphäver rätten för en person att uppbära en avgiftsfinansierad pension som intjänats under mer än 30 år?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör