EU & arbetsrätt 4 2014


Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete

En tredjelandsmedborgare som arbetat illegalt i en medlemsstat kan ha rätt till löne- garanti, enligt en dom från EU-domstolen.

Tümer var en turkisk medborgare som hade bott i Nederländerna sedan 1988. År 2007 kunde han inte längre få uppehållstillstånd, men fortsatte trots det att arbeta i landet. 2008 blev han uppsagd i och med att arbetsgivaren gjorde konkurs. Han ansökte då om lönegaranti från den nederländska staten.

I förhållande till sin arbetsgivare var Tümer enligt nederländsk civilrätt en arbetstagare, som hade rätt till lön för utfört arbete. Arbetslöshetslagstiftningen, som innehöll regler om lönegaranti, undantog däremot medborgare i tredje land som inte var lagligen bosatta i Nederländerna.

Den nederländska centrala överklagandenämnden begärde i den situationen ett förhands-avgörande från EU-domstolen och ställde frågan: Kan en anställd tredjelandsmedborgare uteslutas från sin rätt till utestående lön enligt direktivet om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, med hänvisning till att han uppehåller sig illegalt i medlems-staten?

Domstolen påpekade att direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (2003/109), som ger rätt till likabehandling med landets egna medborgare på vissa områden, visserligen bara är tillämpligt på dem som vistas lagligen i landet. Detta uteslöt emellertid inte att andra rättsakter, som till exempel lönegarantidirektivet, för att uppfylla sina syften ger rättigheter till tredjelandsmedborgare på andra villkor.

Domstolen menade vidare att det skulle strida mot det sociala målet för lönegaranti-direktivet att undanta personer som i den nationella civilrätten erkändes som arbets-tagare. Medlemsstaterna kan följaktligen inte enligt eget gottfinnande definiera begreppet arbetstagare på ett sådant sätt att lönegarantidirektivets sociala mål äventyras. Insolvensdirektivet (2002/74) utgör därför hinder för en nationell lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens som utesluter tredjelandsmedborgare som vistas olagligen i medlemsstaten men som är arbetstagare enligt landets civilrättsliga regler.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör