EU & arbetsrätt 4 2014


Synskadad kvinna blev inte diskriminerad anser FN-kommitté

Svenska staten bröt inte mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning (ICRPD) då en gravt synskadad kvinna nekades arbete på Försäkringskassan. Det konstaterar den kommitté som övervakar att konventionen följs.

Kvinnan klagade till kommittén efter att ha förlorat ett mål i Arbetsdomstolen, AD (se EU & arbetsrätt nr 3/2014 s. 1). Hon hade inte fått det arbete hon sökte, då Försäkrings-kassan menade att datasystemet på arbetsplatsen inte gick att anpassa till hennes funktionsnedsättning. AD slog fast att hon inte blivit diskriminerad; det var inte skäligt att kräva så långtgående arbetsanpassning av arbetsgivaren. I sitt klagomål hävdade kvinnan att Sverige hade brutit mot artiklarna 5 och 27 i FN-konventionen.

Kommittén konstaterar att de länder som har anslutit sig till konventionen måste förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning, främja funktionshindrades möjligheter att arbeta och garantera skydd mot diskriminering. Samtidigt ska de anpassningsåtgärder som vidtas inte vara en oproportionerlig börda för arbetsgivaren. Länderna har en viss handlingsfrihet när det gäller att bedöma vad som är rimligt.

I det här fallet hade AD, enligt kommittén, gjort en grundlig och objektiv bedömning av alla omständigheter som lagts fram innan den kom fram till att det var orimligt att begära så långtgående anpassningsåtgärder av arbetsgivaren. Kvinnan har inte kunnat visa att AD:s bedömning var uppenbart godtycklig eller innebar att hon vägrades rättsskydd. Det går inte att dra någon annan slutsats än att domen byggde på objektiva grunder och rimliga överväganden. Den innebar därför inget brott mot konventionen, menar kommittén.

Sex av kommitténs 18 medlemmar hade en avvikande mening. AD:s vida definition av vilken anpassning det var skäligt att kräva av arbetsgivaren fick de facto fick ett diskriminerande resultat. Domstolens bedömning stämde inte med principerna i konventionen, vilket ledde till ett brott, ansåg de.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör