EU & arbetsrätt 4 2014


Mammorna fick löneutfyllnad

De kollektivavtalsregler som innebär att arbetsgivaren inte behöver betala löneutfyllnad till kvinnor som övergår direkt från obetald vårdledighet till mammaledighet strider mot arbetsavtalslagen. Det menar den finska Arbetsdomstolen, AD, som ger tre klagande kvinnor rätt till löneutfyllnad, efter att EU-domstolen gett besked om hur EU-rätten ska tolkas (se EU & arbetsrätt nr 1/2014 s. 3). Skälet är att kollektivavtalsregleringen kan göra att kvinnor avstår från vårdledighet för att inte riskera att bli utan löneutfyllnad om de skulle bli gravida på nytt. AD:s slutsats är helt i linje med EU-domstolens dom, trots att denna svarade på en helt annan fråga än AD hade ställt. AD ville veta om kollektivavtals-regleringen var förenlig med mödraskyddsdirektivet (92/85) och direktivet om lika- behandling mellan könen (2006/54), men EU-domstolen valde i stället att uttala sig om föräldraledighetsdirektivet (96/74).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör