EU & arbetsrätt 4 2014


Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper

Det finns exempel på hur industrin och andra företagsintressen är överrepresenterade i de expertgrupper som kommissionen utser och som den stöder sig på när den utarbetar sina lagförslag och lägger fast sin politik. Det blev Europeiska ombudsmannen Emily O’Reillys slutsats sedan hon undersökt ett klagomål från en intresseorganisation. O’Reilly har därför på eget initiativ inlett en undersökning av expertgruppernas sammansättning, som hon menar måste bli mer balanserad.

Ett av problemen är att experterna ofta sitter på personliga mandat, vilket gör att det inte framgår vilka intressen som står bakom dem. Ett exempel är Högnivågruppen om administrativa bördor (från början ”Högnivågruppen av oberoende intressenter”) som har letts av den konservative politikern Edmund Stoiber . När gruppens slutrapport publicerades i somras lämnade de fyra medlemmar som företrätt fackliga organisationer, konsumentorganisationer, miljöorganisationer och en organisation som arbetar för folkhälsa in en lång reservation där de kritiserade majoritetens ensidiga perspektiv.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör