EU & arbetsrätt 4 2014

Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt

Ungerns Högsta domstol borde inte ha godtagit avskedandet av en journalist som brutit mot en klausul om tystnadsplikt i sitt anställningsavtal, utan att pröva om avskedandet stred mot hans yttrandefrihet. Det säger Europadomstolen för mänskliga rättigheter i en färsk dom.

Gábor Matúz, journalist vid den ungerska statstelevisionen och ordförande för den lokala fackföreningen, avskedades efter att han publicerat boken Antifascisterna och Ungern-isterna – hemligheter från den ungerska statstelevisionen. Med boken ville han visa hur det kulturmagasin som han var redaktör för censurerades av hans chef. Arbetsgivaren anförde att Matúz brutit mot anställningsavtalets klausul om tystnadsplikt. Enligt den fick han inte offentliggöra information som han fått i sin anställning och som kunde vara skadlig för arbetsgivaren eller någon annan. Den ungerska Högsta domstolen fann att han brutit mot sitt anställningsavtal genom att publicera boken och fann det inte nödvändigt att pröva om avskedandet utgjorde en rättfärdigad inskränkning i hans yttrandefrihet.

Matúz klagade till Europadomstolen. Europadomstolen konstaterade att uppsägningen utgjorde en inskränkning i yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen och frågan var om den var rättfärdigad på det sätt som föreskrivs av konventionen. Inskränk-ningen hade skett med stöd av lag och tystnadspliktsklausulen hade ett legitimt syfte (skydd för annans goda namn, rykte eller rättigheter), men frågan var om inskränkningen i detta fall var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Europadomstolen menade att det fanns anledning att beakta Matúz dubbla roller som journalist och ordförande för fackföreningen. Enligt domstolen kan tystnadspliktsklausuler inte tillmätas samma betydelse för journalister som för övriga arbetsmarknaden. De nationella domstolarna borde ha fäst särskild vikt vid det allmänintresse som fanns med boken. Domstolen konstaterade att Matúz visserligen brutit mot anställningsavtalets tystnadspliktklausul – boken innehöll vissa konfidentiella dokument– men att det skett för att styrka argumenten om censur. Därefter tillrättavisar Europadomstolen den ungerska Högsta domstolen för att den endast prövat uppsägningen på avtalsmässig grund och inte alls utifrån Matúz grundläggande rättigheter. Europadomstolens slutsats blev att, särskilt med hänvisning till yttrandefrihetens betydelse för frågor av allmänintresse, inskränk-ningen (alltså avskedandet) i det här fallet inte var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör