EU & arbetsrätt 4 2014


 

I bokhandeln

Dansk studie av nordiskt intresse

Jens Kristiansen: Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer. Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013,. 489 sid., ISBN 978-87-574-1972-6)

Syftet med Jens Kristiansens bok är att undersöka hur den europeiska integrationen har påverkat – och utmanat – den danska avtalsmodellen och förhållandet mellan arbets-marknadens parter, Folketinget och domstolarna. I fokus är både den politiska och den rättsliga integrationen. I studien undersöks därför såväl implikationerna av att lagstiftaren har fått en mer framträdande roll i förhållande till arbetsmarknadsparterna, och bland annat har det huvudsakliga ansvaret för implementeringen av de EU-rättsliga reglerna, och av domstolarnas ökade betydelse. Boken innehåller fyra delar: del 1, som diskuterar den danska avtalsmodellen och dess utmaningar i EU; del 2, som fokuserar på EU-rättens regler om arbetskraftens fria rörlighet, inklusive regler om utstationering av arbetstagare; del 3, som belyser förbättringen av levnads- och arbetsförhållandena, och diskuterar ett antal olika arbetsrättsliga direktiv; och slutligen del 4, som analyserar samordningen av sysselsättningspolitiken inom EU. Med detta upplägg lyfts den ökade betydelsen för grund-läggande rättigheter i arbetslivet och EU-stadgan och Europakonventionen inte tydligt fram, vilket är något förvånande givet utvecklingen under senare år.

Rättsdogmatisk metod används i analysen av det danska och EU-rättsliga materialet, och särskilt fokus ligger på rättspraxis från EU-domstolen och danska domstolar. Perspektiv från industrial relations och statsvetenskaplig forskning om EU och den pågående europeiska integrationsprocessen berikar den rättsliga analysen.

Kristiansen finner att domstolarnas ökade betydelse inte tycks ha medfört några markanta förändringar av den danska förhandlingskulturen, men framhåller samtidigt att arbets-marknadsparterna på senare år i ett antal frågor har haft svårt att nå enighet om nöd- vändiga anpassningar i förhållande till EU-domstolens rättspraxis. En intressant slutsats är också att det inte finns några tydliga tecken på att de danska domstolarna försöker att ”skydda” avtalsmodellen genom att undvika att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen.

Sammanfattningsvis är Kristiansens bok en välskriven, ambitiös och brett upplagd studie. Trots att dansk arbetsrätt är i fokus så är studien av intresse och relevans också för läsare från andra nordiska länder, och betonar aktuella frågor om samspelet mellan EU- rätten och nationell rätt och utmaningar för den nordiska modellen.

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör