EU & arbetsrätt 4 2014


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Åldersdiskriminering
C-262/14 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezerva si în retragere (SCMD)mot Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala Finantelor Publice a Judetului Neamt
Är särbehandling som beror på om den anställda eller arbetssökande uppbär pension diskriminering i det allmänna likabehandlingsdirektivets (2000/78) mening?

Föräldraledighet
C-351/14 Estrella Rodríguez Sanchez mot Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
Omfattas förhållandet mellan en arbetande medlem och ett arbetskooperativ av föräldra-ledighetsdirektivet (2010/18)?

Könsdiskriminering
C-407/14 María Auxiliadora Arjona Camacho mot Securitas Seguridad España, S.A.
Innebär direktivet om likabehandling mellan könen (2006/54) att en nationell domstol kan utdöma ett skadestånd som går utöver gottgörelsen för den skada som har vållats och som har ett avskräckande syfte, även om ett sådant skadestånd är främmande för den nationella domstolens rättstradition? tar, såvida inte makan är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör