EU & arbetsrätt 1 2015


Tillåtet särbehandla feta om de inte är funktionshindrade

Det finns ingen allmän EU-rättslig princip som förbjuder diskriminering på grund av fetma. Däremot kan grav fetma i vissa fall innebära ett funktionshinder i det allmänna lika-behandlingsdirektivets (2000/78) mening. Det blev beskedet från EU-domstolen i det danska målet Kaltoft (se EU & arbetsrätt nr 3/2014 s. 3).

Utgångspunkten i målet är en tvist där det danska fackförbundet FOA väckt talan till förmån för sin medlem, Karsten Kaltoft, som blivit uppsagd från sitt arbete som dagbarnvårdare. Arbetsgivaren hävdade att uppsägningen berodde på att det fanns färre barn i behov av dagbarnvård i kommunen. Kaltoft menade att skälet till att just han sades upp var hans fetma. Den danska domstolen begärde därför ett förhandsavgörande av EU-domstolen för att få reda på huruvida uppsägning på grund av fetma är en otillåten diskriminering.

EU-domstolen behandlade först frågan om huruvida unionsrätten stadgar en allmän princip om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av fetma. Domstolen hänvisade till målet Chacón Navas (C-13/05) där frågan var om sjukdom utgjorde en separat diskriminerings-grund. Precis som i Chacón Navas drog EU-domstolen slutsatsen att fetma liksom sjukdom, inte i sig utgör en diskrimineringsgrund. Varken i fördragen eller sekundärrätten finns någon bestämmelse som förbjuder diskriminering på grund av fetma som sådan. Inte heller EU:s stadga om grundläggande rättigheter är tilllämplig på en sådan situation som i detta mål. Unionsrätten innehåller följaktligen ingen allmän princip om förbud mot diskriminering på grund av fetma.

EU-domstolens nästa steg var att avgöra om fetma omfattas av begreppet funktionshinder. Domstolen ansåg inte att fetma per definition är ett funktionshinder. Däremot kan det inne-bära ett funktionshinder i vissa fall. Sedan ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade, definierar EU-domstolen begreppet som en begränsning till följd av bestående skador som i samspel med olika hinder kan motverka den berördes fulla del-tagande i arbetslivet.

EU-domstolen kommenterade det faktum att Kaltoft lidit av fetma under hela sitt yrkesliv och ändå utfört sitt arbete. Den lämnade dock till den nationella domstolen att bedöma om hans fetma medfört en sådan begränsning som uppfyller rekvisiten i definitionen av funktions-hinder.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör