EU & arbetsrätt 4 2015


 

”Samma lön för samma arbete på samma plats ändrar grunderna för nordiska förhandlingssystem”

Om samma lön ska betalas för samma arbete på samma plats kommer själva grunderna för våra kollektivavtals- och lönebildningssystem att ändras. Det skriver de fem största arbets-givarorganisationerna i Norden i en gemensam skrivelse inför den översyn av utstationer-ingsdirektivet (96/71) som Europeiska kommissionen har aviserat.

Som EU & arbetsrätt tidigare har rapporterat möter kommissionens planer på att revidera utstationeringsdirektivet starkt motstånd från vissa medlemsstater och privata arbetsgivare (se nr 3/2015 s. 5). Utgångspunkten för översynen ska, enligt kommissionen, vara att samma arbete på samma plats ska betalas med samma lön.

De fem centralorganisationerna för privata arbetsgivare skriver nu i ett brev till den ansvar-iga kommissionären att det är omöjligt att tillämpa den principen i de nordiska länderna utan att man förstör kollektivavtalssystemen.

Organisationerna beskriver hur kollektivavtalen tillåter arbetsgivarna att förhandla om löner-na på företagsnivå, och att dessa därför varierar mellan företag i samma bransch även när de täcks av samma kollektivavtal. Dessutom har olika arbetstagare på samma plats ofta olika lön för samma arbete, beroende på hur var och en utför sitt jobb. Så med vilket företag ska den utstationerade arbetstagarens lön jämföras – det som betalar de högsta lönerna eller det som betalar minst, frågar de fem arbetsgivarorganisationerna.

Deras slutsats blir att det helt enkelt inte går att införa en EUrättslig princip om samma lön för samma arbete utan att samtidigt införa ett liknande system för de nationella löne-sättningsmekanismerna. Om man inte gör det blir det, enligt dem, praktiskt omöjligt att jämföra lönerna för utstationerade arbetstagare med lönerna för lokalt anställda i de nordiska länderna. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör