EU & arbetsrätt 4 2015

 

I stället för tvångslediga mammor: Nu vill kommissionen underlätta för yrkesarbetande föräldrar

Kan arbetsmarknadens parter tänka sig att inleda förhandlingar om rätt till föräldraledighet på deltid, stärkt anställningsskydd för kvinnor som är mammalediga eller särskild pappa-ledighet? Det frågar Europeiska kommissionen i ett första samråd med de europeiska orga-nisationerna för arbetsgivare och arbetstagare. Syftet är att få fram EU-regler som ska bidra till en bättre balans mellan arbete och familjeliv.

Initiativet kommer i stället för det förslag till ändrat mödraskyddsdirektiv (92/85) som kom-missionen tvingades dra tillbaka efter sex års försök att få medlemsstaterna och parlamentet att komma överens (se EU & arbetsrätt nr 2/2015 s. 1). Enligt det skulle kvinnor vara tvung-na att vara mammalediga vare sig de vill eller inte. Nu vill kommissionen i stället underlätta för kvinnor att yrkesarbeta och skapa drivkrafter för att fäder ska utnyttja möjligheterna att förena arbete och familjeliv. Kommissionen nämner en rad tänkbara åtgärder.

Föräldraledighetsdirektivet (2010/18) innehåller till exempel ingen rätt att ta tillfällig ledighet eller föräldraledigt på deltid. Större flexibilitet på den punkten och en möjlighet att vara ledig även för äldre barn än idag kunde göra att fäder tar ut mer föräldraledighet och underlätta för mammor att återgå till arbetet tidigare.

Man skulle också kunna göra det möjligt för kvinnor att gå tillbaks till arbetet medan de ammar och stärka skyddet mot uppsägning.

Andra förslag är att reservera viss ledighet för fäder och att införa en ny form av ledighet för arbetstagare som vårdar sjuka, funktionshindrade eller svaga släktingar. Sådan tillfällig ledig-het skulle kunna ge arbetstagaren möjlighet att vårda en beroende anhörig eller tid för att ordna med vård utan att helt behöva lämna arbetsmarknaden.

Kommissionen kan också tänka sig nya EU-regler som ger arbetstagare rätt att begära flexibla arbetstider eller att få arbeta hemifrån på grund av sin personliga situation.

Samrådet avslutas som vanligt med att kommissionen frågar om arbetsmarknadens parter kan tänka sig att försöka förhandla fram ett avtal om någon av de frågor som kommissionen har tagit upp. Här kan man notera att Europafacket och arbetsgivarorganisationerna Busi-nessEurope, CEEP och Ueapme i sitt arbetsprogram för de kommande åren skriver att de ska undersöka just hur man kan göra det lättare att förena arbetsliv och familjeliv (se EU & arbetsrätt nr 3/2015 s 6).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör