EU & arbetsrätt 1 2016


 

Danmark och tio öststater ger nya utstationeringsregler ”gult kort”

Europeiska kommissionen blir tvungen att ta sig en ny funderare på det förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (96/71) som den lade fram i början av mars (se sid 4 i detta nummer). Det står klart sedan elva medlemsländers parlament – bland dem det danska Folketinget – har invänt att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket an-togs tillsammans med Lissabonfördraget fick de nationella parlamenten ett större inflytande över EU:s lagstiftningsprocess. Om de anser att ett lagförslag från kommissionen rör något som inte bör regleras på EUnivå, eller att förslaget är oproportionerligt i förhållande till sitt syfte, kan de avge ett motiverat yttrande där de förklarar varför. Om en tredjedel av parla-menten lämnar in sådana reservationer måste kommissionen ompröva sitt förslag. Med EU-jargong brukar det kallas att förslaget får gult kort.

Det huvudsakliga syftet med förslaget om nya utstationeringsregler sägs vara att arbetstag-are inte längre ska behöva nöja sig med minimilön när de utstationeras, utan att de ska ha rätt till lika lön för lika arbete på samma plats. Att det skulle få ”gult kort” är inte förvånande med tanke på det starka motstånd mot varje ändring av direktivets regler som medlemslän-derna från det gamla östblocket uttryckte redan när kommissionen började tala om att se över det (se EU & arbetsrätt nr 3/2015 s. 5). Tio av de elva parlament som nu har kommit med subsidiaritetsinvändningar hör till dessa länder.

Mer överraskande är att det danska Folketinget, som tvärtom vill ha en revision, tycks ha gjort gemensam sak med dem. Fast motiveringarna är förstås inte desamma.

Argumenten från de nya medlemsländerna går i huvudsak ut på två saker. Det ena är att de-ras företag skulle berövas en viktig – och rättvis – konkurrensfördel om de skulle tvingas betala sina utstationerade arbetstagare mer än minimilönen i värdstaten. Detta skulle bli ett hinder för den fria rörligheten, vilket är ironiskt med tanke på att direktivet skulle antas med stöd av fördragets artiklar om fri rörlighet för tjänster. Det andra argumentet är att det und-er alla omständigheter är för tidigt att börja ändra det ursprungliga direktivet innan 2014 års direktiv om tillämpning av utstationeringsdirektivet ens är genomfört i medlemsländerna (ska vara gjort till den 18 juni i år).

Danmarks Folketing å sin sida välkomnar att kommissionen lägger fram ett förslag som syft-ar till att garantera lika lön för lika arbete, och stöder de positiva ändringar som stärker in-satsen mot social dumpning. Folketingets invändning går ut på att texten inte tillräckligt tyd-ligt säger att lön ska defi nieras i enlighet med medlemsländernas egen praxis. På samma sätt är förslaget otydligt när det gäller villkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemannings-företag (vikarer), vilket reser tvivel om medlemsstaternas kompetens på området, menar Folketinget.

Att kommissionen nu måste ompröva sitt förslag är inte liktydigt med att den måste dra tillbaka det eller ens skriva om det. Den kan vidhålla förslaget, men måste i så fall motivera varför den anser att det är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Fortsättning följer.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör