EU & arbetsrätt 1 2016


Förslag att Sverige ska ratificera ILO:s konvention nr 94

Sverige bör ratificera ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det föreslår Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, som menar att konven-tionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt både med EU-rätten och med den svens-ka arbetsmarknadsmodellen.

Sakligt sett skulle en ratifikation visserligen inte innebära något större mervärde; möjligheter att ställa arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling finns redan och skulle inte öka för att Sverige ratificerade konventionen. Men det skulle vara en kraftfull markering av att Sver-ige tar ställning för goda arbetsvillkor och ställer sig bakom de grundläggande värderingar som avspeglas i ILO:s normsystem, argumenterar utredningen.

EU:s medlemsländer kan dock inte utan vidare ingå internationella överenskommelser på egen hand. I det här fallet skulle det behövas ett bemyndigande från EU, konstaterar utred-ningen. Den rekommenderar därför att Sverige tar kontakt med Europeiska kommissionen för att närmare diskutera frågan.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör