EU & arbetsrätt 1 2016


 

Finska AD godkände begränsningar för inhyrning av arbetskraft

Både arbetsgivarorganisationen och företaget ska betala skadestånd för uppsåtligt brott mot den regel i kollektivavtalet som begränsar användningen av inhyrd arbetskraft. Det blev den finska Arbetsdomstolens dom när den slutligt avgjorde tvisten mellan Bil- och Transportbran-schens Arbetarförbund AKT och Öljytuote och Shell Aviation Finland.

Målet gällde den klausul i kollektivavtalet för transportbranschen som begränsar använd-ningen av inhyrd arbetskraft ”till att utjämna arbetstoppar eller för andra tidsmässigt eller kvalitetsmässigt begränsade uppgifter, som på grund av arbetets brådskande karaktär, en begränsad varaktighet, yrkeskunskapskrav, specialverktyg eller andra motsvarande orsaker inte kan låta utföras av egna arbetstagare”.

AKT hade väckt talan för att Shell Aviation hade brutit mot kollektivavtalsbestämmelsen. I domstolen hävdade arbetsgivarsidan att den var ogiltig, eftersom den stred mot artikel 4.1 i bemanningsdirektivet (2008/104) som innebär att begränsningar av anlitande av inhyrd arbetskraft är tillåtna endast om de är motiverade av allmänintresset. Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (se nr 1/2015 s. 4) kom EU-domstolen fram till att bestämmelsen i dir-ektivet endast riktar sig till behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Den ålägger inte nat-ionella domstolar en skyldighet att underlåta att tilllämpa bestämmelser som innehåller för-bud mot eller begränsningar av anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag.

Mot denna bakgrund konstaterade den fi nska Arbetsdomstolen i sin dom att det inte finns något hinder mot att tillämpa den omstridda klausulen som en giltig kollektivavtalsbestäm-melse. Därefter prövade domstolen om arbetsgivaren i detta fall brutit mot bestämmelsen och kom fram till att så har varit fallet. Arbetsgivaren döms därför till skadestånd (plikt) för uppsåtligt brott mot kollektivavtalet. Domen var enhällig.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör