EU & arbetsrätt 1 2016


Fetma innebar inte funktionsnedsättning

Fackförbundet FOA lyckades inte övertyga den danska domstolen om att dagbarnvårdarens fetma innebar ett funktionshinder i forskelsbehandlingslovens mening. Den arbetsbrist som Billunds kommun hänvisade till för att säga upp honom var också verklig, och uppsägningen följde kollektivavtalets regler. Dagbarnvårdaren fick alltså inget skadestånd.

Enligt Karsten Kaltoft var det hans fetma som gjorde att just han hade blivit uppsagd. Sedan EUdomstolen slagit fast att det inte fi nns något generellt förbud mot att särbehandla feta personer, men att det kan strida mot det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) om fetman är så grav att den orsakar ett funktionshinder (se EU & arbetsrätt nr 1/2015 s. 3), återstod för Retten i Kolding att avgöra om Kaltoft faktiskt led av en så svår fetma.

Det gjorde han inte, kom domstolen fram till. Han hade arbetat heltid i kommunen i fjorton år trots att han aldrig vägt mindre än 160 kilo, och några anpassningsåtgärder hade aldrig förts på tal. De läkarintyg som han lade fram visade inte heller att han, när han sades upp, led av några sådana fysiska eller psykiska skador på grund av övervikten som hindrade ho-nom från att fullt ut och effektivt utföra sitt arbete på samma sätt som andra arbetstagare.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör