EU & arbetsrätt 1 2016


Europeiskt avtal ska ge statsanställda rätt till information och samråd

Nu ska även de anställda i EU-ländernas statsförvaltningar få rätt till information och sam-råd, om de inte redan har det. Ett europeiskt avtal om detta slöts strax före jul och parterna har bett Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv som ska göra avtalet bindande i medlemsländerna.

EU-direktivet om information och samråd (2002/14) gäller bara för arbetstagare i företag. Också enligt medlemsländernas nationella rätt är det ovanligt att anställda i den centrala statsförvaltningen har rätt till information och samråd på samma sätt som anställda i den privata sektorn. Det ska det bli ändring på hoppas parterna i det nya avtalet, den fackliga förhandlingsorganisationen Tuned och de statliga arbetsgivarnas sammanslutning EUPAE.

Rätten till information och samråd ska omfatta arbetsmiljöfrågor, arbetstider, möjligheterna att förena arbete och familjeliv och följderna för arbetsvillkoren av beslut om organisatoriska förändringar eller beslut som hotar sysselsättningen. Ämnen som ska behandlas är riktlinjer för lönesättningen, de anställdas fortbildning, jämställdhet och icke-diskriminering och socialt skydd särskilt för de statsanställda.

Parterna väntar nu på att kommissionen ska göra de kontroller som behövs innan den lägger fram ett förslag till direktiv. Det innebär att den ska förvissa sig om att det inte innehåller några regler som strider mot EU-rätten, och att de organisationer som har slutit avtalet är representativa för dem som skulle bli skyldiga att tilllämpa det ifall ett direktiv antas. Efter-som EUPAE är en organisation för statliga arbetsgivare kan den till exempel inte sluta avtal för kommunala arbetsgivare. I det nya avtalet fi nns emellertid en passus där parterna upp-muntrar medlemsstaterna att införa liknande rättigheter för arbetstagare i kommunal och regional förvaltning.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör