EU & arbetsrätt 1 2016


 

I bokhandeln

Viktig debatt om arbetsrättens funktioner, framtid och ställning

Alan Bogg, Cathryn Castello, Anne Davies and Jeremias Prassl (red): The Autonomy of Labour Law, Hart Publishing.2015, 431 sid, ISBN 9781849466219

På olika håll förs en internationell, viktig debatt som gäller arbetsrättens funktioner, framtid och ställning i rättssystemet. ”The Autonomy of Labour Law” utgör ett intressant bidrag i den debatten. Boken är uttalat brittisk, men brittisk arbetsrätt har alltid varit en viktig inspira-tionskälla i Norden där vi ofta hämtat intryck från såväl den kontinentaleuropeiska tyska traditionen som från England. Boken utgår från och diskuterar i stor utsträckning tänkandet hos den brittiska arbetsrättens två stora namn: Otto Kahn-Freund (ursprungligen tysk, som flydde nazismen till England) och Lord Wedderburn. Paradoxalt nog har boken trots detta ett framtidsinriktat perspektiv.

Boken baserar sig på ett seminarium som ordnades till Mark Freedlands ära, då han blev pensionerad från sin arbetsrättsprofessur vid Oxfords universitet. Den utgår från att auto-nomi kan uppfattas i tre olika betydelser: som värdeautonomi (har arbetsrätten egna norm-ativa begrepp och ideal?), som institutionell autonomi (självständighet från statsingrepp, särskilda domstolar etc) och substantiell autonomi (särskilda regler och principer). Boken, som innehåller 16 artiklar av ledande brittiska arbetsrättsexperter, är av särskilt intresse för en nordisk läsekrets, eftersom speciellt den kollektiva arbetsrättens autonomi här tradition-ellt tillerkänns stor betydelse och också den institutionella självständigheten är stark.

Den debatt som förs i boken institukommer delvis att följas upp på konferensen ”New Found-ations of Labour Law in the Globalised Market Economy?” som ordnas i Stockholm den 19-20 maj 2016. Där medverkar också två av bokens redaktörer som talare, nämligen Alan Bogg och Jeremias Prassl.


Uppfriskande från common law-sfären


Alan Bogg and Tonia Novitz (red): Voices at work: Continuity and Change in the Common Law World, Oxford University Press 2014, 481 sid, ISBN 9780199683130

Under titeln Voices at work subsumerar de olika författarna den kollektiva arbetsrättens cen-trala frågor, dvs. föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal och medbestämmande. Antolo-gin innehåller bidrag från namnkunniga rättsvetenskapare från common law-sfären. Utöver redaktörerna Alan Bogg och Tonia Novitz medverkar bl.a. Anne Davies, Cynthia Estlund, Vir-ginia Mantouvalou, Mark Freedland och Eric Tucker för att nämna några. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt som syftat till att bredda den komparativa forskningen utöver den väl utforskade arbetsrätten i de europeiska länderna.

De olika bidragen är samlade under fyra rubriker: Identities of Voice, dvs vem är berättigad till ”voice” och hur kommer den till utryck. I avsnittet Institutions of Voice behandlar bidrag-en de institutioner som skapats för att underlätta arbetstagarnas ”voice”. Det är samman-kopplat med den tredje delen, Locations of Voice, i vilken uppdelningen mellan privat och offentligt, individen och kollektivet och det nationella och internationella diskuteras. I den sista delen, Being Heard – Obstructing and Faciltitating Voice, behandlas vilken roll som rätten kan spela för att både underlätta och hindra arbetstagarnas ”voice”.

För en konsument av svensk arbetsrättslig litteratur är det uppfriskande att läsa utländska publikationer som teoretiserar de arbetsrättsliga frågeställningarna. Jag hade stor behållning av de allmänna diskussionerna om ämnet för boken. Även om antologins bidrag rör common law är många av dem, till exempel Mantouvalous Democratic Theory and Voices at Work, av intresse även för oss utanför common law-sfären som ett bidrag till diskussionen om vad arbetsrättslig reglering handlar om.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör