EU & arbetsrätt 1 2016


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid
C-518/15, Ville de Nivelles mot Rudy Matzak
Får medlemsstaterna undanta vissa kategorier av brandmän från alla bestämmelser som införlivar arbetstidsdirektivet (2003/88), inbegripet dem som defi nierar arbetstid och raster? Kan den nationella lagstiftaren anta en mindre restriktiv defi nition av begreppet arbetstid? Hindrar direktivet att jourtid i arbetstagarens hem räknas som arbetstid när de krav som åvilar arbetstagaren i väsentlig mån inskränker möjligheterna till andra aktiviteter?

Likabehandling
C-531/15, Elda Otero Ramos mot Servicio Galego de Saúde och Instituto Nacional de la Seguridad Social
Är bevisbördereglerna i direktivet om likabehandling av kvinnor och män (2006/54) tillämpliga på sådana risker under amningsperioden som avses i den lag som införlivar mödraskyddsdirektivet (92/85) i spansk rätt? Kan det faktum att ett visst arbete medför risker för amningen ge anledning att anta att det föreligger direkt eller indirekt diskriminering?

Åldersdiskriminering
C-539/15, Daniel Bowman mot Pensionsversicherungsanstalt
Innebär stadgan om de grundläggande rättigheterna och det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att en kollektivavtalsbestämmelse som föreskriver en längre tidsperiod för lönegradsuppfl yttning i början av karriären utgör indirekt diskriminering på grund av ålder? Är bestämmelsen i så fall lämplig och nödvändig, med beaktande av den begränsade yrkeserfarenheten i början av karriären?

Visstidsanställning
C-614/15, Rodica Popescu mot Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj
Är specialbestämmelser som tilllåter att det ingås fl era på varandra följande visstidsanställningar i djurhälsobranschen förenliga med visstidsdirektivet (1999/70)?

C-631/15, Carlos Álvarez Santirso mot Consejería de Educaciķn, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
Hindrar visstidsdirektivet (1999/70) en lagstiftning som föreskriver att endast ordinarie tjänstemän, men inte tillfälligt anställda, kan omfattas av en bedömningsplan och därmed erhålla de ekonomiska incitament som är förknippade med den?

Arbetstagarinflytande
C-566/15, Konrad Erzberger mot TUI AG
Är det förenligt med principen om icke-diskriminering och den fria rörligheten för arbetstagare att en medlemsstat endast tillåter arbetstagare på ett företags inhemska driftsställen eller i inhemska koncernföretag att delta i valet av arbetstagarnas representanter i företagets övervakande organ?

Offentlig upphandling
C-697/15, MB Srl mot Societā Metropolitana Acque Torino (SMAT)
Hindrar de unionsrättsliga principerna att en anbudsgivare alltid utesluts vid upphandling av byggentreprenader om kostnaderna för säkerheten på arbetsplatsen inte specifi ceras i anbudet?

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör