EU & arbetsrätt 2 2016


Kan barnbyföräldrar undantas från EU:s arbetstidsregler?

Är arbetet som barnbyförälder av en sådan särskild art att medlemsstaterna inte behöver till-ämpa arbetstidsdirektivets regler om vila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete på det? Det är frågan i ett mål som den finska Högsta domstolen har hänskjutit till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaret kan bli avgörande för om kärandena ska ha rätt till lönetillägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar.

Den finska grenen av SOS Children’s Villages har sju barnbyar i Finland där barn och ung-domar som blivit omhändertagna växer upp tillsammans med sina ”barnbyföräldrar”.

Kärande i målet är fyra kvinnor som har arbetat som vikarier för ordinarie barnbyföräldrar. I arbetet ingår att bo med barnen och sköta hushållet och hushållsekonomin. De har gjort familjens inköp och uträttat ärenden med barnen som har rört deras hälsa, skolgång och fritidsintressen. De har tjänstgjort enligt turlistor som har upprättats av arbetsgivaren, men ingen har övervakat det dagliga arbetet eller gett några direktiv om när de ska arbeta eller vila. Detta har varierat beroende på barnhusets och de berörda barnens behov och lagts upp av vikarierna själva.

Med stöd av den finska arbetstidslagen kräver kvinnorna nu att arbetsgivaren ska betala mellan 62 000 och 92 000 euro i lönetilllägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar under 2006–2009. Arbetsgivaren hänvisar i sin tur till 2 § första stycket p.3 i samma lag, som säger att lagen inte är tillämplig på ”arbete som arbetstagaren utför i sitt hem eller annars under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att övervaka hur den tid som används till arbetet disponeras”.

För att kunna avgöra vem som har rätt har Högsta domstolen nu frågat EU-domstolen om hur artikel 17 i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88) ska tolkas. Enligt den får medlemsstaterna göra undantag från reglerna om dygnsvila, raster, veckovila, begränsning och beräkning av veckoarbetstiden samt nattarbete när arbetstiden – med hänsyn till det aktuella arbetets särskilda art – inte mäts eller bestäms i förväg eller kan bestämmas av arbetstagarna själva. HD:s fråga är om arbetet som barnbyförälder kan omfattas av undantaget.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör