EU & arbetsrätt 2 2016


Spanien riskerar vite för system som liknar det norska

Nu hotar Europeiska kommissionen Spanien med dryga viten för att det inte har rättat sig efter den dom från 2014 där EU-domstolen dömde ut ett system som liknar det i Holship-målet (se artikeln på s. 4). Många EU-länder har, liksom Norge, regler som innebär att re-gistrerade hamnarbetare har företräde till arbete. Men system som hindrar speditörer och andra från att använda egen personal för lossning och lastning är en nagel i ögat på kom-missionen. Den har länge – förgäves – försökt få igenom EUlagstiftning som öppnar hamn-arna för konkurrens. Europaparlamentet har strävat emot.

Större framgång har kommissionen haft i EU-domstolen. I målet Sagep (C-576/13) slog domstolen fast att Spaniens regelverk om statliga hamnar och om handelsflottan innebär en oproportionerlig begränsning av etableringsfriheten.

Liksom i Drammens hamn har registrerade hamnarbetare i de spanska hamnarna företräde till lastning och lossningsarbete, och bara om dessa inte räcker till eller är olämpliga får spe-ditörer anlita egen arbetskraft. I Spanien måste alla speditörer som vill vara verksamma i hamnarna dessutom bli delägare i de spanska motsvarigheterna till de norska administrationskontoren.

Inför EU-domstolen försvarade den spanska regeringen systemet med två argument. För det första är lastning och lossning i hamnarna en tjänst av allmänt intresse. Därmed är staten skyldig att garantera tjänstens regelbundenhet, kontinuitet och kvalitét. För det andra är begränsningarna nödvändiga för att skydda arbetstagarna i enlighet med ILO:s konvention nr 137.

Men de argumenten bet alltså inte på EU-domstolen. Även om båda dessa syften är legitima hade Spanien inte visat att åtgärderna var nödvändiga för att nå syftena.

Domen kom i december 2014. I april 2016 konstaterade kommissionen att den spanska regeringen fortfarande inte hade meddelat vad den hade gjort för att rätta sig efter domen. Därför beslöt den att än en gång dra Spanien inför rätta.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör