EU & arbetsrätt 2 2016


Extraskatt på pension omfattas inte av förbudet mot åldersdiskriminering

Den finska tilläggsskatten på inkomster från ålderspension omfattas inte av tillämpnings-området för direktivet om en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (2000/78). Det blev EU-domstolens svar till Högsta förvaltningsdomstolen i Finland.

Även Högsta förvaltningsdomstolen själv var tveksam till att likabehandlingsdirektivet var tillämpligt, men det var uppenbarligen inte pensionären C, som hade haft en pensionsin-komst på 461 900 euro och drev målet i tre instanser för att slippa betala 6 procents till-äggsskatt på den del av pensionen som översteg 45 000 euro. C hävdade att tilläggsskatten stred mot förbudet mot åldersdiskriminering.

EU-domstolen konstaterar att förmåner som beviljas enligt ett pensionssystem som i huvud-sak hänger samman med anställning visserligen räknas som lön enligt artikel 157 om likalön i EUF-fördraget. Men det innebär inte nödvändigtvis att bestämmelser om skattesatsen på pensionen omfattas av likabehandlingsdirektivet. Inte heller stadgan om grundläggande rättigheter kunde åberopas med framgång i målet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör