EU & arbetsrätt 2 2016


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid vid vägtransporter
C-102/16, Vaditrans BVBA mot Belgische Staat
Innebär förordning 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-området att den normala veckovilan inte får tillbringas i fordonet? Om svaret är nej, får medlemsstaterna i inhemsk lagstiftning förbjuda att den normala veckovilan tillbringas i fordonet?

Domstols behörighet
C-168/16, Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro mot Crewlink Ltd
C-169/16, Miguel José Moreno Osacar mot Ryanair Ltd
Ska begreppet ”den ort där arbetstagaren vanligtvis utför… sitt arbete” enligt förordningen om domstols behörighet (”Bryssel I” 44/2001) jämställas med begreppet ”stationeringsort” enligt förordningen (3922/91) om tekniska krav och administrativa förfaranden inom den civila luftfarten, för att fastställa i vilken stat besättningsmedlemmar vanligtvis utför sitt arbete, eftersom stationeringsorten är det kriterium som har den starkaste anknytningen till en avtalsslutande stat och samtidigt säkerställer det lämpligaste skyddet av den svagaste parten i avtalsförhållandet?

Offentlig upphandling
C-140/16, Edra Costruzioni Soc. coop. och Edilfac Srl mot Comune di Maiolati Spontini
C-162/16, Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl mot Comune di Monteroduni

Utgör de unionsrättsliga principerna hinder för en lagstiftning enligt vilken en anbudsgivare under alla omständigheter utesluts från ett förfarande för tilldelning av byggentreprenad-kontrakt om den inte har specificerat kostnaderna för säkerheten på arbetsplatsen i an-budet?

Likabehandling
C-27/16, Angel Marinkov mot Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina
Är det förenligt med direktivet om likabehandling av kvinnor och män (2006/54), direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78) och EU:s stadga om grundläggande rättigheter att lagstiftningen om statstjänstemän inte innehåller några kriterier för urval vid uppsägningar eller någon skyldighet att göra en bedömning med avseende på samtliga personer som kan komma att beröras, samtidigt som det finns en lagstadgad skyldighet att göra detta vid upp-sägning av offentliganställda arbetstagare?

Övergång av verksamhet
C-681/15, Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH mot Vittoria Graf
Hindrar direktivet om företagsöverlåtelse (2001/23) en regel som innebär att alla arbetsvill-kor i anställningsavtalet som har avtalats individuellt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska övergå oförändrade till förvärvaren vid en företagsöverlåtelse? Är regeln förenlig med artikel 16 om näringsfrihet i EU-stadgan om den innebär att bestämmelser i ett kollektivavtal kommer att ingå dynamiskt i anställningsavtalet?
C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg- Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda och Petronelle Schenk mot Smallsteps BV
Är företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) tillämpligt om en tilltänkt konkursförvaltare redan före konkursen undersöker möjligheterna att låta en tredje part starta företagets verksamhet på nytt, och även förbereder detta så att gäldenärens företag överlåts på konkursdagen och verksamheten fortsätter (nästan) utan avbrott?

Mödraskydd
C-103/16, Jessica Porras Guisado mot Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Hur ska man tolka mödraskyddsdirektivet (92/85) direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) för att avgöra om det föreligger ett undantagsfall som motiverar en uppsägning av arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar?

 

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör