EU & arbetsrätt 3-4 2016


 

Norska regler om föräldraledighet diskriminerar män anser ESA

Norges regler om föräldraledighet diskriminerar män och strider mot EES-rätten, hävdar Eftas övervakningsmyndighet ESA i en formell underrättelse från i somras. Inte alls, svarar den norska regeringen.

I den formella underrättelsen, som är det första steget i ett fördragsbrottsförfarande, tar ESA upp tre regler i den norska socialförsäkringslagen (folketrygdloven). Enligt dem är faderns rätt till föräldrapenning på olika sätt beroende av vad barnets moder gör. Några motsvaran-de villkor för att modern ska få föräldrapenning finns inte. Reglerna är därför oförenliga med både föräldraledighetsdirektivet (2010/18) och direktivet om likabehandling mellan kvinnor och män (2006/54), enligt ESA.

I sitt svar börjar Norges regering med att beskriva lagstiftningens två delar: dels arbeids-miljøloven som handlar om rätten till föräldraledighet, dels folketrygdloven som slår fast villkoren för att få föräldrapenning under ledigheten.

Enligt den första har båda föräldrarna rätt att vara lediga tills barnet är tolv månader. Dessutom har varje förälder rätt att vara ledig i ytterligare tolv månader, som inte kan överlåtas till den andra föräldern. Sammanlagt kan de alltså vara lediga med sina barn i tre år.

Tiden med föräldrapenning enligt folketrygdloven är indelad i tre delar: tio veckor är reserv-erade för mamman, tio veckor för pappan och ytterligare ett antal veckor som de kan dela som de vill. Under denna sista del är villkoren delvis olika för män och kvinnor.

Hur kan den norska regeringen försvara det? När det gäller rätten till ledighet påpekar den att villkoren är desamma för fäder och mödrar, att pappan kan vara ledig även om mamman inte arbetar och att de även kan ta föräldraledigt samtidigt. Följaktligen uppfyller lagen väl de minimivillkor som föräldraledighetsdirektivet lägger fast. Det reglerar ju enbart rätten till ledighet, betonar regeringen med kursiv stil. Det kräver inte att medlemsstaterna erbjuder en rätt till betald ledighet.

Rätten till föräldrapenning enligt folketrygdloven i sin tur omfattas varken av likabehand-lingsdirektivet eller föräldraledighetsdirektivet, argumenterar regeringen med hänvisning till praxis från EU-domstolen. Samtidigt tillägger den att likabehandlingsdirektivet under alla omständigheter tillåter positiv särbehandling för att i praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor och män. De omstridda bestämmelserna är viktiga verktyg för att främja detta mål, skriver regeringen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör