EU & arbetsrätt 3-4 2016


Grekiska sparåtgärder åsidosätter inte tyskt kollektivavtal i Tyskland

En domstol får bara tillämpa s.k. internationellt tvingande regler i sin egen lag eller i lagen i landet där anställningsavtalet ska uppfyllas, inte andra länders internationellt tvingande regler. Det är kontentan av en färsk dom från EU-domstolen.

Grigorios Nikiforidis hade arbetat i 14 år på en grekisk skola som den grekiska staten drev i Tyskland när arbetsgivaren år 2010 sänkte hans lön. Lönen hade tidigare följt tyska kollek-tivavtal, men den grekiska staten åberopade nystiftade grekiska lagar om att alla offentlig-anställdas löner skulle sänkas för att finansiera den grekiska statsskulden. För Grekland är dessa regler internationellt tvingande.

Grigorios Nikiforidis väckte talan i tysk domstol mot den grekiska staten för att få den lön som han ansåg sig vara berättigad till enligt tysk rätt. Målet föranledde den tyska domstolen att fråga EU-domstolen dels vilka lagvalsregler som över huvud taget var tillämpliga, dels om när andra länders internationellt tvingande regler ska tillämpas enligt EU:s internationella privaträtt.

Vilka lagvalsregler som ska tillämpas beror på när det aktuella avtalet har ingåtts. EU:s Rom I-förordning som innehåller lagvalsregler för avtalsförpliktelser är bara tillämplig på avtal som ingåtts efter den 17 december 2009. EU-domstolen konstaterade att enbart uppdater-ingar av ett gammalt avtal inte gör att lagvalsreglerna i Rom I-förordningen ska tillämpas. Den blir tillämplig bara om anställningsförhållandet ändrats så mycket att det i realiteten har uppstått ett nytt avtal efter detta datum. Den tyska domstolen måste följaktligen själv av-göra när det aktuella avtalet ingåtts.

Vad gäller internationellt tvingande regler, dvs. regler som ett land anser vara så viktiga för att skydda allmänintressen (t.ex. den ekonomiska strukturen) att det landet kräver att reglerna alltid tillämpas oavsett vilket lands lag som annars ska tillämpas, uttalade EU-domstolen att sådana regler bara får göras gällande om de antingen är del av domstolsland-ets lag eller del av lagen i det land där anställningsavtalet ska utföras. Tidigare har det varit oklart om internationellt tvingande regler från andra länder också har kunnat tillämpas. Det står nu klart att så inte är fallet. Domstolen öppnar dock för möjligheten att beakta sådana regler som faktiska omständigheter.

Om målet i stället hade tagits upp i grekisk domstol, hade grekiska internationellt tvingande regler fått tillämpas. Rättsfallet belyser därför betydelsen av att den kärande väljer vid vilken domstol talan ska väckas när möjlighet till det finns.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör