EU & arbetsrätt 3-4 2016


Høyesterett valde flaggans lag för norsk sjöman på norskägt fartyg

Den viktigaste anknytningsfaktorn när man avgör vilket lands lag som ska tillämpas på ett anställningsavtal inom sjöfarten är var fartyget är flaggat. Det är innebörden av en ny dom från norska Høyesterett som rör uppsägningen av en norsk styrman på ett norskägt fartyg under antiguansk flagg. Samtidigt ställs frågan om tillämplig lag i ett mål i finska domstolar i en tvist om verksamhetsövergång när ett estniskt rederi övertog driften av en färjelinje från ett grekiskt rederi. Där har domstolarna hittills sett annorlunda på saken.

Det finska målet gäller huruvida tyska sjömän kunde göra gällande verksamhetsöverlåtelse-direktivets (2001/23) bestämmelser när de sades upp i samband med att en grekiskflaggad färja i trafik mellan Finland och Tyskland såldes till ett estniskt rederi. Färjan hade en blandad tysk och finsk besättning. Både tingsrätt och hovrätt valde här med stöd av bland annat Voogsgeerd-domen (C-384/10) att tillämpa tysk rätt, med hänvisning till att de tyska sjömännen utgick ifrån Tyskland och fick sina löner där. De finska domstolarna bortsåg således helt från flaggans lag som anknytningsfaktor.

I den norska domen som gällde uppsägningen av en norsk styrman på ett antiguanskt fartyg valde emellertid Høyesterett att tillämpa flaggans lag trots att arbetsgivaren var ett norskt bolag och fartyget företrädesvis seglade i norska farvatten. Norge binds inte formellt av Romförordningarna, men inte sällan tillämpas dessa analogiskt.

Den sistnämnda domen visar på Høyesteretts medvetenhet om flaggans lag som den viktigaste anknytningsfaktorn beträffande arbetsförhållanden inom sjöfarten. Med fartyg som rör sig över internationellt vatten och olika länders territorialvatten och besättningar som består av många olika nationaliteter utgör flaggans lag den enda samlande anknytnings-faktorn och bidrar därmed till att skapa ordning i de rättsliga förhållandena ombord. Det ska därför bli intressant att se vad EU-domstolen kan komma att säga om det finska målet och förhållandet till Voogsgeerd-domen om målet skulle hänvisas dit. Det har ibland antagits att flaggans lag spelat ut sin roll i och med Voogsgeerd, men samtidigt var omständigheterna i det fallet speciella. Flaggans lag gjordes inte gällande i målet och fartyget var mer eller mindre fast stationerat i Belgien.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör