EU & arbetsrätt 3-4 2016


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Visstidsarbete
C-158/16, Margarita Isabel Vega González mot Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias
Omfattar begreppet ”anställningsvillkor” i visstidsdirektivet (1999/70) en situation där en visstidsanställd arbetstagare ansöker om tjänstledigt för att fullgöra ett uppdrag som parlamentsledamot?

C-443/16, Francisco Rodrigo Sanz mot Universidad Politécnica de Madrid
Är visstidsdirektivet till hinder för en lagstiftning som tillåter att arbetstiden förkortas endast för att arbetstagaren är tillfälligt anställd?

C-494/16, Giuseppa Santoro mot Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Är det en effektiv åtgärd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar att ställa upp villkor för att en arbetstagare ska få full ersättning när en visstidsanställning har förlängts på ett rättsstridigt sätt?

Verksamhetsövergång
C-200/16, Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança SA mot ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA m. fl.
Var det en verksamhetsövergång när Securitas efter en offentlig upphandling tilldelades ett kontrakt på bevakningstjänster i en hamn?

C-416/16, Luís Manuel Piscarreta Ricardo mot Portimão Urbis, E.M., S.A. (i likvidation), Município de Portimão, EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., S.A
Är företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) tillämpligt när ett helägt kommunalt företag upplöses och företagets verksamhet tas över av delvis kommunen och delvis av ett annat kommunalt helägt företag?

C-472/16, Jorge Luís Colino Sigüenza mot Ayuntamiento de Valladolid och INPULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa
Var det en verksamhetsöverlåtelse när innehavaren av en koncession upphörde med verksamheten och lämnade tillbaka alla materiella resurser till kommunen som utsåg en ny tjänsteleverantör efter en tid?.

Kollektiva uppsägningar
C-149/16, Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra mot Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Omfattar direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) situationer då en arbetsgivare säger upp personal och erbjuder återanställning med ändrade villkor?

Åldersdiskriminering
C-190/16, Werner Fries mot Lufthansa CityLine GmbH
Är de begränsningar i befogenheterna för äldre certifikatinnehavare som anges i förordningen om flygbesättningar inom den civila luftfarten (1178/2011) förenliga med förbudet mot åldersdiskriminering?

C-482/16, Georg Stollwitzer mot ÖBB Personenverkehr AG
Är det förenligt med unionsrätten att de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för att rätta till ett tidigare ålderdiskriminerande lönesystem fortfarande särbehandlar en övervägande del av dem som omfattades av detta?

Semester
C-214/16, Conley King mot The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar
Är det förenligt med unionsrätten att kräva att arbetstagaren tar ut semester innan det kan fastställas huruvida han eller hon har rätt till semesterlön?

Föräldraledighet
C-174/16, H. mot Land Berlin
Hindrar föräldraledighetsdirektivet (2010/18) att den tid under vilken en tjänsteman är provanställd upphör utan någon möjlighet till förlängning, då tjänstemannen varit föräldraledig under större delen av prövotiden?

Lagval och domsrätt
C-242/16, José Rui Garrett Pontes Pedroso mot Netjets Management Limited
Är det möjligt att fastställa ”den ort där arbetstagaren vanligtvis utför” och/eller ”senast utförde” sitt arbete enligt förordning 44/2001 om behörig domstol för en trafikflygare som utför sina tjänster i hela det europeiska luftrummet?

Deltidsarbete
C-354/16, Ute Kleinsteuber mot Mars GmbH
Är sättet att beräkna tjänstepensionen för deltidsarbetande förenligt med deltidsdirektivet (97/81)?

Likabehandling mellan könen
C-409/16, Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton mot Maria-Eleni Kalliri
Är det förenligt med likabehandlingsdirektivet (2006/54) att en civil sökande till polisakademins skolor måste vara ”minst 1 meter och 70 centimeter lång”?

Mödraskydd
C-432/16, Carolina Minayo Luque mot Quitxalla Stars, S.L. y Fondo de Garantia Salarial
Hur förhåller sig undantagen från uppsägningsförbuden i mödraskyddsdirektivet (92/85) respektive direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) till varandra?

Diskriminering på grund av religion
C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Kan en arbetsgivare enligt det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) själv avgöra om det är ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha en viss religion med hänsyn till verksamhetens art eller det sammanhang i vilket den utövas?

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör