EU & arbetsrätt 1-2 2017


 

Inget underentreprenörsansvar i Danmark och Sverige

En särskild fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, ska garantera lönefordringarna för arbetstagare som utstationeras från andra länder till Danmark. Den lösningen är mer i linje med den danska arbetsmarknadsmodellen än att göra enskilda företag direkt ansvariga för sina underentreprenörers förpliktelser, menade politikerna när de förra året antog de lagändringar som genomför EU:s direktiv om tillämpningen av utstationeringsdirektivet (”genomförandedirektivet” 2014/67) i Danmark.

Enligt artikel 12.2 i direktivet ska medlemsstaterna införa ett underentreprenörsansvar, åtminstone i byggbranschen, så att den som anlitar en underentreprenör med utstationerade arbetstagare får stå för dennes skyldigheter mot arbetstagarna om de inte får ut sina löner. Men i artikel 12.6 finns ett undantag som säger att medlemsstaterna i stället kan få vidta andra åtgärder som möjliggör effektiva och proportionella sanktioner mot entreprenören för att komma tillrätta med bedrägerier och missbruk i situationer där arbetstagarna har svårt att hävda sina rättigheter. Det är den möjligheten som den danska lagstiftaren har tagit fasta på.

Lagen bygger direkt på en överenskommelse mellan Dansk Arbejdsgiverforening och danska LO. Fonden finansieras av avgifter från alla danska företag som är anslutna till Arbejdsmarkedets Tillægspension och från utländska arbetsgivare som tillhandahåller tjänster i Danmark. Utstationerade arbetstagare som omfattas av danska kollektivavtal kan få ersättning från fonden om de inte får ut sina löner trots att de har försökt. Samtidigt tar fonden över deras lönefordringar mot arbetsgivarna. Både den försumliga underentreprenören och dennes uppdragsgivare blir också tvungna att betala en extra avgift till fonden. Professor Ruth Nielsen skriver i sin bok Dansk arbejdsret att direktivet därmed inte är korrekt Inget underentreprenörsansvar i Danmark och Sverige genomfört: Eftersom lagen inte lägger något som helst ansvar på entreprenören uppfylls inte kravet på att medlemsstater som inte antar regler om underentreprenörsansvar, i stället måste införa effektiva och proportionella sanktioner mot entreprenören.

Inte heller den svenska lagen som ska genomföra direktivet innehåller några regler om underentreprenörsansvar (se artikeln på s. 4). Utredningen om nya utstationeringsregler föreslog i SOU 2015:38 att ett sådant skulle införas, men regeringen tycks fortfarande grunna på hur det i så fall skulle se ut. I byggbranschen gäller dock sedan 2015 en lösning som har likheter med den danska, förutom att den är fastlagd i ett kollektivavtal. Därmed omfattar den bara arbetstagare anställda hos Sveriges Byggindustriers medlemsföretag och hos deras underentreprenörer. Kollektivavtalet innebär att byggarbetsgivarna finansierar en försäkring som arbetstagarna kan få ersättning från efter att alla andra möjligheter att lösa problemet har prövats.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör