EU & arbetsrätt 1-2 2017


EU-domstolen: Anställningstid hos överlåtaren ska räknas med

När förvärvaren inte har anpassat de övertagna arbetstagarnas anställningsvillkor och lydelsen i förvärvarens och överlåtarens kollektivavtal är identisk kan arbetstagarna inte ges mindre fördelaktiga villkor än dem som gällde före företagsövergången. Deras anställningstid hos överlåtaren måste följaktligen tas med när man beräknar hur lång uppsägningstid de har rätt till. Det är EU-domstolens besked i ett mål där den svenska Arbetsdomstolen (AD) hade begärt ett förhandsavgörande om tolkningen av företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23).

Målet rör fyra arbetstagare vilkas anställningar övergått till ISS Facility Services genom olika verksamhetsövergångar och som sagts upp på grund av arbetsbrist (se EU & arbetsrätt 4/2014 s 3). Enligt såväl det kollektivavtal som gällde hos deras tidigare arbetsgivare som kollektivavtalet vid ISS har arbetstagare över 55 år i sådana situationer rätt till förlängd uppsägningstid – hur mycket längre beror på hur länge de har varit anställda. För de här fyra arbetstagarna blir det en avgörande skillnad om anställningstiden hos deras tidigare arbetsgivare ska räknas med.

Rättegången fortsätter nu i AD. Till skillnad från den fackliga organisationen anser arbetsgivarparterna inte att EU-domstolens dom är så entydig att saken redan är klar.

Kerstin Ahlberg

Mål C-336/15 Unionen mot Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services, dom den 6 april 2017


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör