EU & arbetsrätt 1-2 2017


Betald föräldraledighet ska främja jämställdheten

Nu ska mammor och pappor i alla EU:s medlemsländer få rätt till betald föräldraledighet. Det föreslår Europeiska kommissionen, som menar att detta är nödvändigt för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att det gällande föräldraledighetsdirektivet (2010/18) upphävs.

EU-regler om ledighet för mammor och pappor finns idag i två direktiv.

Det ena är mödraskyddsdirektivet (92/85) som ger arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar – dvs. kvinnor – rätt till 14 veckors ledighet. De ska då också få ersättning på samma nivå som sjukpenningen.

Det andra är föräldraledighetsdirektivet (2010/18). Det ger både män och kvinnor en individuell rätt till fyra månaders föräldraledighet – men utan betalning. Varje medlemsstat avgör själv om de ska få någon ersättning under föräldraledigheten. I många länder finns det därför inga regler om betald ledighet för pappan, bara för mamman. Det gör att familjer helt enkelt inte har råd att utnyttja möjligheten, och det har inte heller uppmuntrat fäder att ta större del i omsorgen om barnen, konstaterar kommissionen.

Det vill kommissionen nu råda bot på med ett förslag till direktiv ”om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare”. Syftet är att komma till rätta med kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden och stödja deras karriärutveckling genom bättre villkor för att förena arbete och privatliv.

Förslaget innebär i princip att de rättigheter som idag finns i föräldraledighetsdirektivet flyttas över till det nya direktivet. Samtidigt tillkommer en del nya rättigheter, exempelvis tio dagars pappaledighet i samband med barnets födelse, fem dagars ledighet per år för vård av anhöriga och utökade möjligheter för föräldrar och anhörigvårdare att anpassa sina arbetsmönster efter personliga behov och önskemål. Den mest avgörande skillnaden är dock att de som utnyttjar rätten till ledighet ska få någon form av ersättning som minst motsvarar vad han eller hon skulle få vid sjukdom.

Förslaget innebär alltså att det nuvarande föräldraledighetsdirektivet, som bygger på ett avtal mellan Europafacket och arbetsgivarorganisationerna Businesseurope, CEEP och Ueapme, upphävs. Innan kommissionen utarbetade sitt förslag samrådde den med parterna för att höra om de kunde tänka sig att omförhandla avtalet i den här riktningen (se EU & arbetsrätt 4/2015 s 6), men de kunde inte enas om att inleda förhandlingar.

Kerstin Ahlberg

COM(2017) 253 Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU, den 26 april 2017


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör