EU & arbetsrätt 1-2 2017


Ska upplysningsdirektivet lägga fast grundläggande arbetsvillkor

Direktivet om arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagarna om anställningsvillkoren (91/533) behöver uppdateras och anpassas till nya former av arbete. Det bör då inte bara, som nu, ge arbetstagarna rätt till information, det bör också lägga fast grundläggande arbetsvillkor som alla arbetstagare, oberoende av anställningsform, har rätt till. Det menar Europeiska kommissionen som har inlett samråd med arbetsmarknadens parter om en eventuell översyn av direktivet.

Det gällande direktivet innehåller inga materiella rättigheter. Det innebär bara att arbetsgivaren måste ge arbetstagaren skriftlig information om vilka villkor som gäller för anställningen, t.ex. semester, arbetstid och lön, och vilket kollektivavtal som är tillämpligt. Ett av problemen är, enligt kommissionen, att direktivet innehåller flera undantag som gör att exempelvis personer med korta anställningar, ”nolltimmarsavtal” och behovsanställningar inte omfattas. Dessutom har medlemsländerna sina egna definitioner av vem som är arbetstagare, vilket gör att direktivet tillämpas olika i olika länder. Ett syfte med översynen skulle därför vara att bredda direktivets tillämpningsområde så att även människor med olika ”otypiska” anställningsformer har rätt till skriftlig information om sina arbets- och anställningsvillkor. Kommissionen tar också än en gång upp frågan om att införa ett enhetligt arbetstagarbegrepp i direktivet (se EU & arbetsrätt 3–4/2016 s 7).

Men kommissionen vill gå längre än så. Information i sig räcker knappast för att göra något åt otryggheten i vissa typer av arbete, skriver den. Därför vill kommissionen ta upp en diskussion om möjligheten att lägga fast ett golv av minimirättigheter som skulle tillkomma alla, oberoende av anställningsform. Direktivet skulle alltså delvis få ett nytt syfte och även definiera vissa grundläggande materiella rättigheter.

Kommissionen undrar nu om arbetsmarknadens parter delar denna analys och om de kan tänka sig att inleda förhandlingar om någon av de frågor som den har tagit upp.

Kerstin Ahlberg

C(2017) 2611 First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör